EU version

Vláda chystá megabalík na vysokorychlostní tratě. Kde se bude stavět?

Vláda chystá megabalík na vysokorychlostní tratě. Kde se bude stavět?
foto: Archiv/Vláda chystá megabalík na vysokorychlostní tratě. Kde se bude stavět?
03 / 01 / 2023

Ve středu 4. 1. 2023 bude vláda jednat o plánech na nový rok. Jedním z diskutovaných témat budou „Rychlá spojení včetně vysokorychlostních tratí – aktuální stav a výhled“. Podívejte se na detaily o klíčových ramenech rychlých spojeních.

Rychlá spojení (RS) jsou provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR zahrnující novostavby vysokorychlostních tratí (VRT), tratě vysokorychlostní modernizované i modernizované konvenční tratě vyšších parametrů včetně vozidlového parku a provozního konceptu. Cílem je dostupnost krajských měst z Prahy do 2 hodin.

Klíčová ramena RS směřující centrálně z Prahy a Brna k hranicím se sousedními státy:

  • RS1: Spojení hlavního města Prahy s Brnem a následné pokračování z Brna na Ostravu a dále pak ke státní hranici s Polskem ve směru na Katowice.
  • RS2: Spojení z Brna ke státní hranici s Rakouskem/Slovenskem, a to ve směru na Vídeň a Bratislavu.
  • RS3: Spojení hlavního města Prahy s Plzní, Domažlicemi a následně pokračování ke státní hranici s Německem ve směru na Mnichov.
  • RS4: Spojení hlavního města Prahy s Ústím nad Labem s možnou odbočkou na Most a pokračování k hranici s Německem ve směru na Drážďany.
  • RS5: Spojení hlavního města Prahy s Hradcem Králové a Vratislaví v Polsku.

 

RS 1 / RS 2 Praha – Brno – Přerov – Ostrava / Brno – Břeclav 

Pro tato dvě hlavní ramena sítě VRT byly dne 25. ledna 2022 schváleny Centrální komisí Ministerstva dopravy studie proveditelnosti. Jedná se o Studii proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav a Studii proveditelnosti VRT (Brno –) Přerov – Ostrava.  Součástí schválení je i nová konvenční trať z Prahy do Bystřice u Benešova.

Aktuálně je celá trasa RS1/RS2 rozdělena do deseti stavebních úseků. U tří z nich byla dokončena aktualizace zásad územního rozvoje (AZÚR) dotčených krajů (VRT Polabí, Moravská brána, Jižní Morava). V současné době se projednává AZÚR Středočeského kraje na část VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou (hranice kraje Vysočina) a zároveň se projednává AZÚR Hl. m. Prahy v úseku VRT Běchovice – Poříčany (hranice Středočeského kraje). Dále se již schválilo pořízení AZÚR kraje Vysočina v úseku VRT Světlá nad Sázavou – hranice Jihomoravského kraje. V prosinci se bude schvalovat Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje pro část VRT hranice kraje Vysočina – Brno a část úseku VRT Šakvice – Rakvice. Projednává AZUR Moravskoslezského kraje v úseku VRT Ostrava – státní hranice s Polskem. Ve zbývajících úsecích určených k výstavbě do roku 2040 je proces aktualizace v běhu a dokončení se předpokládá v roce 2023 a 2024 v návaznosti na průběh aktualizací na straně krajských úřadů. Od roku 2020 se připravuje dokumentace k územnímu rozhodnutí a v současnosti probíhají práce na čtyřech úsecích a terminálu VRT Praha východ a na dalších třech je v procesu soutěž na výběr zhotovitele. Jedná se tak o více než 200 km trati.

RS 3 Praha – Beroun – Plzeň – Domažlice – státní hranice

Součástí systému Rychlých spojení je také modernizace trati z Prahy přes Plzeň až na státní hranici SRN. Návrhová rychlost je až 200 km/h a trasa je rozdělena do sedmi dílčích úseků. Úseky Beroun – Rokycany a Rokycany – Plzeň byly dokončeny již v roce 2020. Úsek mezi pražským Smíchovem a Berounem, kde jsou navrženy dva souběžné jednokolejné tunely (označovány také jako „Berounský“ či „Tachlovický“)  o délce cca 25 km, vstoupil do územní fáze a momentálně probíhá zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí. V úseku Plzeň – Nýřany – Chotěšov, kde dojde k optimalizaci stávající jednokolejné neelektrizované trati, byla schválena dokumentace k územnímu rozhodnutí s předpokladem vydání stanoviska Centrální komise MD v únoru 2023. Pro úsek Plzeň (mimo) - Stod (včetně) byla podána žádost o územní rozhodnutí, které má být vydáno v červnu 2023. Na úseku Stod (mimo) - Domažlice (včetně) probíhá příprava DÚR s předpokladem jejího schválení v září 2023. Pro úsek z Domažlic (mimo) na státní hranici SRN je zhotovována dokumentace pro stavební povolení. Její schválení se předpokládá v červenci 2025, o rok později by mohlo dojít k zahájení realizace. Posílení kapacity ve formě nové trati v úseku Beroun-Ejpovice není do budoucna v případě odůvodněného nárůstu přepravních proudů vyloučeno.

RS 4 Praha – Ústí nad Labem – Dresden a RS 42 odb. Veltrusy – Louny – Most

Také na VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, jejíž studie proveditelnosti byla schválena již v roce 2020, došlo letos k významnému posunu. Projekční práce (DÚR) zadávané společně s německými drahami DB na přeshraničním úseku VRT Krušnohorský tunel, které započaly již v roce 2021, jsou v plném proudu. Důležitým milníkem tohoto ramene v letošním roce je uzavření smlouvy s projektantem DÚR a EIA pro úsek VRT Podřipsko. Předpokládaný termín dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí je ke konci roku 2024. Součástí dokumentací pro územní rozhodnutí jsou i některé potřebné průzkumy. Letos byly rovněž zveřejněny výsledky architektonicko-urbanistické soutěže na terminál vysokorychlostní železnice u Roudnice nad Labem, který na zmiňovaném úseku leží. Autoři vítězného návrhu jej nyní dopracovávají a připravují technické řešení terminálu v podrobnosti DÚR.

Na začátku roku 2022 byl zahájen proces AZÚR Ústeckého kraje s cílem vymezit návrhový koridor pro VRT v Ústeckém kraji tak, aby bylo možno pokračovat v dalších fázích projektové přípravy VRT Podřipsko i Krušnohorského tunelu. Ve středočeském kraji je v rámci procesu aktualizace Zásad územního rozvoje stanoven i termín veřejného projednání, a to v prosinci letošního roku. V současné době projednává AZÚR Středočeského kraje dílčí úpravy vedení koridoru v úseku hranice Prahy a hranice Ústeckého kraje.

Celoevropský význam projektu byl potvrzen i získáním dotace z evropského programu CEF na zpracování DÚR v úsecích Praha – Balabenka – Lovosice a Ústí nad Labem – přeshraniční tunel po státní hranici s Německem. Správa železnic se bude při přípravě VRT ucházet i o další prostředky z tohoto programu.

Pro větev RS 42 odb. Veltrusy – Louny – Most se připravuje zpracování samostatné studie proveditelnosti.

RS 5 Praha – Hradec Králové – Wrocław

V současné době probíhá zpracování studie proveditelnosti pro RS 5 Praha – Hradec Králové – Vratislav. Detailněji jsou prověřovány varianty pro úsek Hradec Králové – státní hranice a potenciální místa přechodu státní hranice s Polskem. Probíhají práce na dopravním modelu, zpracování přepravních prognóz a dopravní technologii.

Zastupitelstva dotčených krajů jsou o průběhu zpracování studie proveditelnosti informována. Celý projekt probíhá ve spolupráci s polským Ministerstvem infrastruktury a CPK (Centralny Port Komunikacyjny). Na přelomu listopadu a prosince 2022 se v Praze setkali zástupci českých a polských ministerstev, CPK a SŽ s cílem dále koordinovat výstavbu vysokorychlostních tratí v obou zemích.

Financování

Rozpočet na rok 2022 byl Vládou ČR schválen ve výši 127, 6 mld. Kč a pro SŽ pak byl vyčleněn rozpočet na úrovni 53 mld. Kč s tím, že na přípravu Rychlých spojení samostatně (včetně VRT) bylo vyčleněno 0,5 mld. Kč. Aktuální souhrnná částka za všechny připravované (i výhledové) úseky systému Rychlých spojení čítá vynaložení finančních potřeb na realizaci mezi roky 2025-2050 v celkové výši cca 800 miliard Kč.

Kromě financování systému Rychlých spojení bude však v následujících letech i nadále potřeba zajistit prostředky na provozuschopnost dráhy, uvedení železnice do souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti (zejména ETCS) a na pokračující modernizaci, případně zkapacitňování stávajících konvenčních úseků, opravy spojené s výpravními budovami či elektrizaci stávající sítě.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace