EU version

Síť TENT-T potřebuje tratě pouze pro nákladní dopravu a „intermodální průřez“

Síť TENT-T potřebuje tratě pouze pro nákladní dopravu a „intermodální průřez“
foto: Regulation (EU) No. 1316/2013 - OJ. 1348 - 2012/2013/TEN-T
22 / 04 / 2021

Železniční infrastrukturu je třeba přizpůsobit potřebám intermodální dopravy a revize projektu TEN-T je ideálním okamžikem pro takovou změnu. To je hlavní poselství UIRR v jeho prohlášení pro zákonodárce EU. Podle odborníků je současná síť TEN-T v mnoha ohledech zastaralá, nebere v úvahu velkou roli, kterou dnes hraje intermodální provoz.

Intermodální železnice tvoří polovinu výkonnosti evropské železniční nákladní dopravy - to bylo potvrzeno ve studii UIC-UIRR o kombinované dopravě. Intermodální provoz železniční nákladní dopravy během posledních desetiletí téměř zdvojnásobil svůj podíl. Tento jev zůstal do značné míry bez povšimnutí, protože tržní podíl železniční nákladní dopravy stagnoval kvůli klesající konvenční dopravě, tvrdí UIRR.

Za účelem rozšíření kapacit pro intermodální dopravu je při revizi parametrů TEN-T zapotřebí provést několik změn. To je naplánováno na říjen tohoto roku a Evropská komise v současné době připravuje svůj revizní návrh. Zainteresované strany se vyzývají, aby odpověděly na veřejné výzvy a zapojily se do diskuze nad budoucí podobou celé sítě.

Technické parametry TEN-T

Aby se lépe vyhovělo potřebám železniční nákladní dopravy, je třeba aktualizovat technické parametry železničních tratí v nařízení o TEN-T, uvádí UIRR. Tyto parametry definují standardy tratí, které jsou součástí sítě TEN-T, ale ne vždy splňují potřeby současného intermodálního sektoru. Například průjezdný průřez by měl umožňovat průjezd intermodálních vlaků přepravujících 4 metry vysoké a 2,60 metru široké chladicí návěsy.

„Měření průjezdného profilu a výpočet šířky nákladu pro maximální šířku a výšku vlaku, který může projet, může být staré několik desítek let,“ vysvětluje společnost. "V některých případech došlo ke skutečné kodifikaci mnohem dříve, než bylo povoleno provozovat po evropských silnicích 2,60 m široké a 4 m vysoké (chlazené) návěsy." Podle UIRR to může vést k nešťastným situacím. V několika případech provozovatelé železniční infrastruktury dokonce odpírají jejich použití provozovatelům vlakových tras pro intermodální vlaky, jen proto, že kodifikace tratí nominálně neumožňuje oběh standardních intermodálních vozů naložených těmito druhy návěsů.

Měl by být aktualizován parametr měřidla zatížitelnosti TEN-T, ale měli by být také pověřeni manažeři infrastruktury, aby pravidelně potvrzovali stávající kodifikaci na základě empirických měření. Četnost takového cvičení by neměla být delší než každých 10 let, tvrdí.

Tratě pouze pro nákladní dopravu

Měla by existovat síť železničních tratí preferovaných pro nákladní dopravu. Zatímco existuje několik železničních tratí, kde jsou vlakové trasy dostupné pouze pro osobní vlaky, neexistuje žádná kategorie pro označení těch železničních tratí, které zajišťují pouze nákladní dopravu. „Není to exkluzivním, ale prioritním způsobem,“ vysvětluje UIRR. "Mělo by být vytvořeno označení preferované nákladní železniční trati, aby označovalo ty železniční tratě, na kterých je více než 50 procent vlakových cest přiděleno nákladním vlakům."

Důležitým důvodem pro vytvoření sítě, vyhrazené pro nákladní dopravu je to, že nákladní vlaky jezdí nižší rychlostí než osobní vlaky. Maximální rychlost nákladního vlaku obecně nepřesáhne 120 km / h. Dvojí linky však mají rychlostní parametr 160 km / h. UIRR tvrdí, že nákladní linky by měly mít rychlostní parametr 120 km / h.

Intermodální terminály koridoru hlavní sítě

Aby intermodální terminály mohly být součástí hlavní sítě EU, musí mít v současné době „roční objem volně loženého nákladu přes 800 000 tun. To je však obtížné měřit, protože objem nákladu není sledován a zaznamenáván samotnými terminály; jejich jednotkou měření výkonu je počet přeložených jednotek, který by měl být u CNC terminálu nastaven na 40 000, uvádí UIRR.

Odborná skupina UIRR  by navíc ráda viděla, že parametry TEN-T vyžadují také inovativní zařízení v terminálu. V současné době musí být vybaveny jeřáby a dalšími zařízeními pro pohyb nákladu. To by mělo být rozšířeno na zařízení jako fotobrány s funkcí optického rozpoznávání znaků (OCR). "To je zvláště důležité zmínit v revidovaném nařízení, protože pouze tímto způsobem budou tyto druhy investic způsobilé pro finanční pomoc z dopravního programu CEF."

O síti TEN-T

Transevropská dopravní síť (TEN-T) je celoevropská síť železničních tratí, silnic, vnitrozemských vodních cest, námořních přepravních tras, přístavů, letišť a železničních terminálů. Základní síť zahrnuje nejdůležitější připojení spojující nejdůležitější uzly a má být dokončena do roku 2030.

Nařízení o TEN-T definuje vnitrostátní a evropské investice a cílené financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy a dalších příslušných režimů EU. Toto nařízení je čas od času revidováno, protože nový vývoj, který se v době jeho vzniku nepředpokládal, vyžaduje modernizaci některých funkcí sítě. Návrh hlavní sítě zůstane takový, jaký je, změna nastane v parametrech, které definují vnitrostátní a evropské investice a cílené financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy a dalších příslušných režimů EU.

Tagy