EU version

Prohlášení CER o akčním plánu EU "K nulovému znečištění vody, vzduchu a půdy“

Prohlášení CER o akčním plánu EU &quote;K nulovému znečištění vody, vzduchu a půdy“
foto: Archiv/Železnice
16 / 05 / 2021

CER podporuje ambice EU v oblasti nulového znečištění, které by se měly opírat o opatřením v oblasti ovzduší, vody a hluku, znečištění na národní úrovni by mělo být řešeno podle zásady „znečišťovatel platí“. Akční plán by měl pokrokem ve snaze umožnit čistší dopravu v EU z externích nákladů.Všechny tyto body souvisejí s cíli udržitelného rozvoje OSN a musí si najít místo v novém Evropském akčním programu pro životní prostředí. Strategie na úrovni EU jsou rozhodující pro pomoc členským státům, a jejichž úrovni by měla být problematika řešena s přihlédnutím k jejich specifikacím a požadavkům.

Evropská komise společně s institucemi, jako je Evropská agentura pro životní prostředí, by měla nezastupitelně sledovat úrovně znečištění (na základě sběru a zpracování dat) a vypracovat metodiky pro stanovení množství znečišťujících látek, které by tvořily limity uložené na národní úrovni. A konečně, strategie na úrovni EU by měla poskytnout diskuzní prostor pro členské státy, které by se tak mohly podělit o své zkušenosti a přístup s cílem doporučit co nejúčinnější řešení k minimalizaci znečištění. Železniční sektor přijímá mnoho opatření, aby se stal dopravním prostředkem s nulovým znečištěním.

Energetická účinnost

Železniční společnosti zavádějí různá opatření, od ekologické jízdy až po poradenské systémy strojvedoucích pro provoz vlaků v co nejefektivnějším provozu. Mezinárodní Unie železnic (UIC) SFERA je dobrým příkladem členů UIC, kteří navrhují inovativní standard pro efektivní řízení vlaků a rady při řízení jako krok vpřed pro budoucí automatické operace. Železniční společnosti věnují zvláštní pozornost optimalizaci nakládky a osobního provozu jako faktorem k dalšímu snižování jejich emisí na cestující a tunokilometry během i po pandemii COVID-19.

Využití obnovitelných energií

Vysoká závislost železničního provozu na elektřině umožňuje omezit emise tun znečišťujících látek. Tento zdroj má v oblasti ochrany klimatu nejlepší dopad v sektoru dopravy osob i nákladu. Toto odvětví si je však vědomo znečištění, které pochází z elektřiny, která se vyrábí v elektrárnách na fosilní paliva. Přestože toto znečištění je menší než spalovací motory, železniční sektor podporuje elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. To je důvod, proč mnoho manažerů infrastruktury i železničních dopravců se také snaží nakupovat „zelenou“ elektřinu a sjednávat nákup elektřiny v dohodách o umístění polích solárních panelů na jejich pozemcích.

Úsilí o snížení znečištění ovzduší a snížení hluku

Členové CER-UIC usilují o postupné ukončení používání vznětového pohonu, což aktivně přinese eliminaci přímých emisí pevných částic a oxidů dusíku od lokomotiv, včetně pracovních vlaků. Redukce hluku zůstává hlavní prioritou pro celé odvětví. Různé úrovně vyspělosti technologií značí, že odvětví stojí před velkou výzvou pro obnovu svých kolejových vozidel, což je dlouhodobá investice díky dlouhé životnosti. Železniční sektor již své názory sdílel na konferenci pro alternativní paliva a pohonné jednotky a aktivní účastí na debatě o zeleném vodíku v Evropě. Železnice požadují další studie na úrovni EU nebo studie jejich vlastních nejlepších krátkodobých a střednědobých náhradních řešeních.

Předcházení použití chemikálií, minimalizace dopadů na životní prostředí a na bezpečnost práce a lidské zdraví (tj. konvenční chemické herbicidy, kreosot atd.)

Pod vedením UIC železniční společnosti pracují společně na tvorbě strategie pro řešení udržitelné údržby vegetace okolo tratí, podporu biologické rozmanitosti a zachování kvality půdy. Manažeři infrastruktury by měli nadále spolupracovat s univerzitami, institucemi a průmyslem na rozsáhlém testování ekologických a alternativní řešení náhrady chemikálií bez omezení konkurenceschopnosti celého železničního systému. K posouzení dopadu je zapotřebí dalšího výzkumu kreozotovaných dřevěných pražců na balastech, půdách, podzemních a povrchových vodách, vzduchu a půdě.

Nakládání s odpady

V EU stále probíhají projekty zaměřené na snižování odpadu a podporu oběhového hospodářství za účelem zvýšení recyklace, které se týkají i železničního sektoru. Koše na tříděný odpad jsou již běžně umístěny v prostorách pro cestující a jsou přijímána opatření jak snižovat objem plastového odpadu. Zaměstnanci jsou školeni na ekologické postupy. Metoda likvidace nebezpečných odpadů a materiálů podobných charakteristik by měly být podrobněji rozpracovány a mělo by být vynaloženo veškeré úsilí na harmonizaci v rámci EU. Digitální nástroje by měly řídit systém pro zacházení s nebezpečným nebo potenciálně rizikovým odpadem, který by neměl být znovu použit a musí být řádně zlikvidován po skončení své životnosti.

Železniční sektor by si měl uvědomit, že existuje riziko rychlého přechodu k neprůkazným a nevyzkoušeným alternativám řešení. Ekologická stopa alternativních řešení by měla být pečlivě posouzena s ohledem na výrobní a instalační procesy před jejich implementací v železničním provozu. Zde je třeba provést socioekonomickou a environmentální analýzu, vypracovat holistické strategické plány na zlepšení celkového vlivu EU na životní prostředí železnice, aniž by byla ohrožena obchodní konkurenceschopnost odvětví.

Tagy