EU version

Jakým způsobem se vypočítává zpoplatnění přístupu na železniční dopravní cestu ve střední Evropě? Udělali jsme pro Vás srovnání v 5 státech.

Jakým způsobem se vypočítává zpoplatnění přístupu na železniční dopravní cestu ve střední Evropě? Udělali jsme pro Vás srovnání v 5 státech.
foto: Archiv/Železnice
06 / 10 / 2021

Každý vlak jedoucí po železniční síti podléhá zpoplatnění za přístup na železniční dopravní cestu. Je takový výpočet jednoduchý, nebo složitý? A je způsob výpočtu ve všech státech stejný? V našem srovnání jsme se zaměřili na střední Evropu, konkrétně na těchto 5 států: Německo, Rakousko, Česká republika, Polsko a Slovensko. Všechny tyto země se nacházejí v Evropské unii, ale i přesto je systém zpoplatnění za přístup na železniční dopravní cestu v každém státě odlišný. Na jakých principech je tedy v jednotlivých zemích postaven? Podívejte se na náš souhrn.

Německo – DB Netz AG

Poplatek za přístup k dráze v Německu se skládá ze 3 složek. První část výpočtu jsou přímé náklady vypočtené z trasy vlaku. Druhá část výpočtu se odvíjí od odlišností jednotlivých druhů přeprav a cílového tržního segmentu. Třetí variabilní složkou jsou dodatečné poplatky a slevy. Základní členění kategorie vlaků je na nákladní a osobní dopravu, která se dále člení na lokální (regionální) a dálkovou.

Sazby za dálkové osobní vlaky se odvíjejí od jednotlivých kategorií vlaků podle tržního segmentu, do kterého spadají. Např. vlaky spojující metropolitní města (definováno denním obratem od 50.000 cestujících), běžné vlaky, noční vlaky, ale i lokomotivní, prázdné jízdy a také charterové a nostalgické mimořádné jízdy. Sazby se pohybují v rozmezí od 2.68 Euro/vlkm do 12.44 Euro/vlkm. Speciální sazba se týká vlaků s příponou „Express“, která je stanovena na 2 Euro za vlkm. Vlaky „Express“ mají nárok na speciální servis v případě poruch a výluk na trati, zpravidla mají před ostatními kategoriemi vlaků přednost.

Zpoplatnění v regionální dopravě je rozděleno do 16 geografických oblastí a sazby se pohybují v rozmezí od 5.030 (v oblasti Hamburg) až do 5.836 (v oblasti Brandenburg). Odlišné sazby se účtují za prázdnou jízdu, a to v rozmezí od 2.647 do 3.403.

Segment nákladní dopravy je zpoplatněn podle kategorií: Standard train (standardní vlak), Very heavy train (velmi těžký vlak), Dangerous goods train (vlak s nebezpečným zbožím), Local dangerous goods train (lokální vlak s nebezpečným zbožím), Local freight train (lokální nákladní vlak) a Locomotive run (lokomotivní jízda). Sazby se pohybují v rozmezí 1.82 Euro/vlkm (za poslední 2 kategorie) až 4.30 Euro/vlkm (za kategorii Very heavy train).

Účtují se i další poplatky, resp. slevy. Např. se uděluje 20 % promoční sleva pro vlaky zajišťující nové dopravní spojení. Celková cena se skládá ze součinu poplatků za jízdní řád, vlkm dané trasy a počet dní provozu.

Rakousko - OBB infrastruktur AG

Poplatky v Rakousku se vypočítávají podle vlakových kilometrů (vlkm) a podle hrubých tunových kilometrů (hrtkm). Poplatek účtovaný podle vlkm se skládá z přímých nákladů a přirážek, za hrtkm se vypočítá podle přímých nákladů. Vlaky jsou podle sazebníku rozděleny do několika kategorií: komerční osobní doprava (Commercial passenger traffic), veřejná služba v dálkové dopravě (Public service long-distance passenger traffic), krátká vzdálenost špička (Short-distance traffic high), krátká vzdálenost mimo špičku (Short-distance traffic low), nákladní doprava manipulovaná (Freight traffic manipulated), nákladní doprava nemanipulovaná (Freight traffic non-manipulated), služební vlak (Service train). Nejvyšší přímé náklady jsou účtovány za dopravu na krátké vzdálenosti (0,796 Euro/vlkm), ale na druhou stranu mají oproti komerční a dálkové dopravě (přímé náklady 0,715 Euro/vlkm) nižší přirážky. Sazba za nákladní a služební vlaky je 0,766 Euro/vlkm a přirážky se neúčtují. Sazba hrtkm se pohybuje v rozmezí od 0,001586 do 0,002729 EUR/hrtkm. Nákladní vlaky v tomto případě zaplatí nejméně v přepočtu na hrtkm, ale na druhou stranu bude výsledný poplatek vyšší díky jejich větší hmotnosti.

Česká republika – Správa železnic, s.o.

V České republice je cena za užití dopravní cesty konstruována jako dvousložková s odděleným výpočtem pro vlastní jízdu vlaku a za použití přístupových komunikací pro cestující. Vzorec pro výpočet jízdy vlaku se skládá z několika složek. Základní cena za 1 km jízdy vlaku je stanovena na 21,50 Kč/vlkm. Ve vzorci je dále zohledněna délka jízdy vlaku (v km s přesností na 1 desetinné číslo). Dále se ve vzorci používá koeficient „K“ zohledňující kategorii tratě. Zařazení tratí do jednotlivých kategorií je výsledkem zhodnocení jejich současného technického stavu, vybavení technickým zařízením a zohlednění poptávky po přídělu kapacity na tratích sítě TEN-T a ostatních tratích. Kategorií tratí je celkem 5 a hodnota koeficientu se pohybuje v rozmezí od 0,71 do 1,15. Další složkou výpočtu je tzv. produktový faktor P, který je rozdělen taktéž do 5 kategorií, a to podle toho, zda-li se jedná o osobní dopravu, nákladní dopravu nespecifickou, nákladní dopravu v rámci svozového a rozvozového systému jednotlivých vozových zásilek, kombinovaná nákladní doprava a nákladní doprava – nestandardní vlaky. Hodnoty faktoru P jsou v rozmezí 0,30 až 2,00, přičemž nejnižší je pro nákladní dopravu v systému vozových zásilek a nejvyšší pro poslední kategorii nákladní dopravy. První dvě vyjmenované kategorie mají hodnotu koeficientu 1,00. Vzorec výpočtu obsahuje ještě dva specifické faktory S1 a S2, kdy S1 představuje koeficient opotřebení trati v závislosti na celkové hmotnosti vlaku, kdy začíná na kategorii do 49 t s hodnotou 0,42 a končí kategorií nad 3000 t s hodnotou 8,35. Koeficient S2 rozlišuje, zda-li je hnací vozidlo vlaku vybaveno systémem zabezpečení ETCS Level 2 a vyšší. Pokud tuto podmínku vlak splňuje, hodnota koeficientu je 1,00, jinak 0,90.

Poslední část výpočtu poplatku za užití dráhy je cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy. Cena se vypočte podle kategorie stanic, rozdělených do 5 kategorií podle vybavenosti (11-15), kde výpočet je založen na koeficientu v rozmezí 0,04-0,09 za 1 zastavení násobeno hmotností vlaku (t). Pro každý vlak se takto vypočte poplatek za každé zastavení vlaku.

Z poplatku za užití dráhy je možné získat i cenové zvýhodnění díky bonusu za vozy modernizované za účelem snižování emisí hluku. Tento bonus se vypočte sazbou 0,10 Kč za nápravu a ujetý kilometr.

Slovensko – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Na Slovensku se při výpočtu poplatků za užití dráhy zohledňují 2 věci. Přístup k dráze a přístup ke službám.

V té první části se zohledňují 4 faktory. Poplatek za objednání a přidělení kapacity na příslušné kategorii tratě (1-5), který se pohybuje v rozmezí 0,0272 – 0,0691 Euro/vlkm. Dále poplatek za řízení a organizování dopravy na příslušné kategorii tratě (1-5) v rozmezí 0,588 – 0,997 Euro/vlkm. Potom poplatek za zabezpečení provozuschopnosti železniční infrastruktury na příslušné kategorii tratě (1-5) v rozmezí 0,670 – 1,102 Euro/tisíc hrtkm. A poslední je poplatek za použití elektrického napájecího zařízení pro dodávku trakčního proudu v hodnotě koeficientu 0,228 Euro/tisíc hrtkm.

Druhá část zpoplatnění spočívá ve výpočtu, který se taktéž skládá ze 4 částí. Tou první je poplatek za přístup ke stanici osobní dopravy, jejím budovám a zařízením, kde se budovy rozdělují do 3 kategorií (AOD-COD) a výše poplatku je v rozmezí 0,460 – 0,510 Euro za zastavení osobního vlaku. Pokud by se jednalo o ostatní druhy vlaků osobní dopravy kromě soupravových, tak by se sazba lišila pro prostřední kategorii B a místo 0,480 by byla 1,115 Euro za zastavení vlaku. Další poplatek se účtuje za místo pro prodej přepravních dokladů ve stanicích osobní dopravy, kde se zohledňují 2 kategorie a sazba 2,00 nebo 2,35 Euro za měsíc a m2 prostoru. Další poplatek je za přístup k seřaďovacím stanicím a zařízením na seřaďování vlaků, včetně přístupu k nákladním terminálům. Ten se rozděluje do 4 kategorií (AND – DND) dopravních budov pro vlaky nákladní dopravy a pohybuje se v rozmezí 0 – 49,631 Euro za přístup vlaku. Poslední složkou výpočtu je poplatek za používání odstavných kolejí, jehož sazba je 0,195 Euro za každých započatých 24 hodin pobytu 1 vozu.

Polsko – Polskie linie kolejowe s.a. (PLK)

V Polsku jsou poplatky za užití dráhy rozděleny do několika kategorií. První z nich je poplatek za přidělení kapacity, který je stanoven paušálně na 100 PLN.

Další podstatnou částí zpoplatnění dráhy je výpočet tzv. standardního poplatku. Ten se skládá ze 3 částí. V první části se vynásobí celková ujetá vzdálenost vlaku se sazbou za příslušnou hmotnost vlaku v hrubých tunách a sazbou za kategorii vlaku. Sazby za jednotku se skládají ze 2 faktorů: první je určený hmotností vlaku a druhý podle druhu dopravy. Sazby dle hmotnosti vlaku se pohybují v rozmezí od 0,38 (za hmotnost menší než 60 tun) do 3,3083 (za hmotnost do 5040 tun). Druhý faktor se odvíjí od kategorie vlakové linky a pohybuje se v rozmezí 0,6951 až 1,2191. Průměrná sazba vypočtená podle hmotnosti a kategorie vlaku se pohybuje okolo 7.77 PLN/vlkm. V druhé části výpočtu se uvažuje poplatek za užití trakční energie, a to součinem ujetých kilometrů na trati s trakčním vedením a sazby 0.22 PLN/km. Třetí částí je částka vypočtená podle kategorie vlaku a vychází z podmínky, že pokud je vlak větší hmotnosti než 660 hrubých tun využívaných mimo systém intermodální dopravy, účtuje se sazba 1.28 PLN/vlkm.

Dalším zpoplatněním je manipulační poplatek. Sazby se pohybují při elektrické trakci 3.57 PLN/km a při ostatní trakci 3.35 PLN/km. Dále je stanoven rezervační poplatek za přidělení kapacity dráhy, který se rovná 100% hodnotě základního poplatku, ne však nižší než 1000 PLN. Stabilizační poplatek (stabling fee) je stanoven na 1.48 PLN/h. Za tvorbu jízdního řádu je účtován poplatek ve výši 57.92 PLN/h. Posledním poplatkem, které polské dráhy určují, je za užití informačních tabulí. Pokud se jedná o informační tabuli PLK, účtují si 16,23 PLN/m2, za ostatní podnikové tabule 14,02 PLN/m2.

Závěrečné shrnutí

V našem srovnání jsme se zabývali systémem zpoplatnění přístupu na železniční dopravní cestu v 5 zemích střední Evropy. Historicky má každá země svůj vlastní odlišný systém zpoplatnění, který přetrvává dodnes, což z hlediska snahy o jednotný železniční prostor v rámci Evropské unie není optimální. Při nejmenším to není pro cílové uživatele přehledné. V některých zemích se zohledňuje pouze ujetá vzdálenost vlaku, počítaná v tzv. vlakových kilometrech (vlkm), v jiných zemích se kombinuje ujetá vzdálenost s hmotností vlaku v hrubých tunových kilometrech (hrtkm). K tomu všemu má každá země jiný vzorec výpočtu a aby toho nebylo málo, tak výsledné srovnání komplikuje i fakt, že poplatek je stanoven v každé zemi domácí měnou, což někde představuje Euro, ale v některých zemích svou vlastní domácí měnu.

Porovnáme-li jednotlivé systémy výpočtu, tak v Německu zakládají vzorec čistě na sazbě za ujetou vzdálenost ve vlkm. Žádná další z námi srovnávaných zemí takovýto zjednodušený systém nemá. Konkrétní částky se odlišují podle toho, zda-li se jedná o osobní či nákladní dopravu, a v té osobní se ještě odlišuje dálková od regionální. Systém je zaměřen na cílový trh a je poměrně dobře propracovaný. Ve srovnání s ostatními zeměmi je zpoplatnění v Německu poměrně vysoké.

Oproti tomu Rakousko používá systém výpočtu zcela odlišný. Výsledný poplatek staví na kombinaci výpočtu za vlkm a hrtkm. Nákladní vlaky jsou oproti osobním sice zvýhodněné cenou za vlkm, ale vzhledem k jejich hmotnosti je výsledný poplatek logicky vyšší.

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace