EU version

ETCS a interoperabilita evropské železnice? Řeší se financování i kompatibilita systémů!

ETCS a interoperabilita evropské železnice? Řeší se financování i kompatibilita systémů!
foto: Archiv RAILTARGET/ETCS a interoperabilita evropské železnice. Riziko na obzoru
26 / 06 / 2023

Jednou z ambiciózních vizí Evropské unie v oblasti dopravy je propojení evropského železničního systému a dosažení interoperability. Důležitým prvek je harmonizace zabezpečovacích systémů na ETCS (Evropský vlakový zabezpečovací systém). Je financování a realizace projektu v jednotlivých státech zárukou evropské interoperability? Zřejmě ne, projekt v sobě skrývá různá rizika a bohužel i protichůdné dílčí zájmy.

V ČR je projekt vybavení lokomotiv ETCS financován kombinací Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotací. Ministerstvo dopravy proto zajistilo pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) částku 1 106 969 918,00 na vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ECTS, jak uvádí server Ministerstvo dopravy. Jednou z podmínek čerpání státní podpory je provoz vybavení ETCS na lokomotivách minimálně 5 let od proplacení podpory. Výše příspěvků z rozpočtu SFDI tvoří 85 % z celkových uznatelných nákladů akce, maximálně do výše 6 750 000 Kč na palubní jednotku ETCS na jedno drážní vozidlo anebo 85 % z celkových uznatelných nákladů, maximálně do výše 24 315 300 Kč na prototypovou zástavbu palubní jednotky ETCS na jedno drážní vozidlo. Vše shrnuje dokument „Pravidla pro financování vybavení drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy pro období 2022–2023“. Do uznatelných nákladů se zahrnují také zásahy do řídícího systému lokomotivy (hardware a software) související se zabudováním palubních jednotek ETCS.

Žadatel o příspěvek musí splnit několik podmínek. Základní je být provozovatelem drážního vozidla, pro které bude z příspěvku financováno zařízení ETCS. Tento bod nutné prokázat výpisem NVR. Nezáleží však na tom, zda se jedná o nová nebo již provozovaná vozidla.

V současné době probíhá realizace projektů, na které byly podány žádosti o granty do 29. dubna loňského roku.

Mezitím se však na obzoru rýsuje riziko nekompatibility jednotlivých systémů ETCS, resp. jeho úrovní, a to v přímém sousedství ČR, v Německu a pravděpodobně i v Rakousku. Dle Směrnice 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii mají členské státy a Komise povinnost spolupracovat na stanovení vhodných opatření, která mají být přijata, případně se zapojením příslušných mezinárodních subjektů v případě, že hrozí, že nebude vyhověno základním požadavkům u prvků interoperability. Článek 11 Směrnice určuje postup, kdy členský stát zjistí, že prvek interoperability může způsobit nemožnost dosáhnout shody tím, že se pravděpodobně nesprávně chystají některé členské státy uplatnit evropské specifikace ETCS.

Dopravní sekce Hospodářské komory ČR proto dopisem, který má redakce RAILTARGET k dispozici, vyzvala Evropskou komisi, aby neprodleně začala plnit svoji povinnost a železniční agentura ERA neprodleně konzultace s dotčenými stranami, protože hrozí, že železniční vozidlo buď nemůže získat přístup na takové tratě, i když jsou vybaveny interoperabilním systémem třídy A dle TSI, což popírá princip interoperability, který předpokládá, že se vozidlo může bez problémů pohybovat napříč celou železniční sítí EU. Druhou variantou je, že nebo musí být proveden a nákladně financován upgrade mobilní části ETCS takového vozidla, což však mnohdy neznamená jen úpravu softwaru, ale často i výměnu hardwaru. Znamenalo by to odstavit vozidla z provozu, což by v důsledku způsobilo hospodářské škody železničním dopravcům a celkově narušilo železniční trh osobní a nákladní přepravy.

Tagy