EU version

ŽIVĚ: Webinář Renew – Up to Date on digital rail freight

ŽIVĚ: Webinář Renew – Up to Date on digital rail freight
foto: UIC / Public domain/DAC
27 / 11 / 2023

RAILTARGET je dnes na místě a přináší živé zpravodajství přímo z očekávaného webináře "Renew – up to date on digital rail freight", který pořádá Mezinárodní unie vagonářů (UIP). Dneska se světla reflektorů zaměřila na revoluční Digitální automatické spřáhlo (DAC), které je klíčovým katalyzátorem budoucího vývoje v železniční nákladní dopravě, a zároveň nabídne pohled na spektrum digitálních inovací, které jsou připraveny komplexně zvýšit efektivitu a výkonnost ekosystému železniční nákladní dopravy.

Tato událost, která se uskuteční pod odborným vedením a za moderování Gillese Peterhanse, generálního tajemníka UIP, a Matthiase Knüplinga, koordinátora UIP DAC, slibuje vydláždit cestu pro nebývalé inovace a pokrok v železniční nákladní dopravě.

10:00 Webinář „Renew - up to date on digital rail freight“ zahájil úvodem Malte Lawrenz, generální tajemník VPI. Radke srdečně přivítal různorodé mezinárodní publikum a zdůraznil globální význam dnešního tématu, který se proto koná v angličtině. S důrazem na důležitost diskuse představil hlavní řečníky: Gilles Peterhans, generální tajemník UIP, a Matthias Knüpling, koordinátor UIP DAC. Peterhans i Knüpling se významně podílejí na vývoji digitálního automatického spřáhla (DAC), které je ústředním tématem dnešního webináře.

10:10 Gilles Peterhans, generální tajemník UIP, vystoupil na pódium, aby nabídl poučný náhled na strategické směřování pro nadcházejících pět let, týkající se digitální transformace v železniční nákladní dopravě. Ve své prezentaci se vyhnul složitým technickým detailům a místo toho poskytl přístupný přehled transformačního projektu TRANS4M-R.

Europe´s Rail / Public domain

Peterhans zdůraznil soulad projektu se Společným podnikem pro evropské železnice a jeho nedílnými inovačními pilíři a připravil půdu pro dnešní diskusi, přičemž zdůraznil, že Digitální automatické spřáhlo (DAC) je základním kamenem tohoto digitálního posunu. Jeho přednáška slibovala vhled do toho, jak tato iniciativa usiluje o zvýšení železniční nákladní dopravy při dosahování udržitelnější a efektivnější budoucnosti v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu.

Europe´s Rail / Public domain

10:20 Gilles Peterhans se věnoval podrobnostem realizace projektu TRANS4M-R a nastínil komplexní přístup, který zahrnuje 16 technických nástrojů, jež mají být vyvinuty, testovány a demonstrovány. Tento ambiciózní plán zahrnuje interoperabilní Digitální automatické spřáhlo (DAC), které je schopno podporovat řadu automatizovaných funkcí vlaku, jež jsou nezbytné pro zvýšení efektivity provozu.

Europe´s Rail / Public domain

10:30 Seminář přešel ke klíčové části o zajištění vyspělosti 16 technických faktorů v rámci projektu TRANS4M-R s důrazem na metodický postup po úrovních Technologické připravenosti (TRL).

UIP / Europe´s Rail / Public Domain

10:35 Gilles Peterhans představuje spolupráci klíčových průmyslových partnerů v rámci projektu TRANS4M-R při testování a vývoji DAC. Vizualizace prezentované během webináře představují různá spřáhla vyvinutá předními společnostmi, jako jsou Voith, Knorr-Bremse, Dellner a Faiveley.

Europe´s Rail / Public domain

10:40 Když Matthias Knüpling položil otázku: „Co vás na projektu těší?“ Gilles Peterhans poukázal na složitou architekturu komunikačního systému znázorněnou na slajdu. Poznamenal, že zdrojem optimismu je dobře definovaná struktura, která ilustruje jasný a systematický přístup k datům a komunikaci v rámci provozu FDFT (Full Digital Freight Train).

Europe´s Rail / Public domain

10:45 Gilles Peterhans zdůraznil význam „tří úrovní komunikace“ v digitálním systému železniční nákladní dopravy a vyzdvihl jej jako „zatím největší krok“ v úsilí o interoperabilitu. Prezentovaný slajd znázorňoval základní komunikační vrstvy, od základní úrovně dodavatelů až po zastřešující cloudové provozovatele a vlastníky železničních vozů.

Europe´s Rail / Public domain

Peterhans zdůraznil, že vytvoření standardizovaného datového rozhraní napříč těmito úrovněmi je zásadní pro bezproblémovou integraci dat ze senzorů, rozhraní vozidel, uživatelských rozhraní a cloudových služeb.

10:55Matthias Knüpling: „Máme velmi transparentní projekt, ačkoli obvykle se opony odhrnou až na samém konci projektu, ale to není tento případ a je to velmi skvělé.“

Gilles Peterhans: „ERJU je inovace a jediná věc, která je na inovaci jasná, je, že se neustále mění. Co platí dnes, nemusí platit zítra. Takže to je ta obtížná část, jak se to vyvíjí, kdy se zastavíte a řeknete: 'Dobře, teď to zavádím'?“

Matthias Knüpling v odpovědi na otázku z publika uvedl: "Plánováno do začátku roku 2026 a my chceme tento časový rámec zachovat co nejlépe."

11:15 Po přestávce Matthias Knüpling pokračoval prezentací propracovaného slajdu na téma "Propojení všech činností souvisejících s DAC", přičemž zdůraznil komplexní plán přechodu na DAC.

European DAC Delivery Program / Public Domain

„Musíme se zamyslet nad tím, jak projekt realizovat, aniž bychom narušili železniční nákladní dopravu,“ komentuje Matthias Knüpling.

11:15 Matthias Knüpling se věnoval plánu přechodu na DAC a rozdělil proces sběru dat do čtyř funkčních skupin: Instalační prostor, absorpční síla, identifikace typu a připojení vozidla.

European DAC Delivery Program / Public Domain

Dále byl prezentován slajd o organizaci databázového projektu v rámci programu EDDP, který ilustruje:

  • Databáze bude centrálním cloudovým řešením nazvaným "DAC-cloud".
  • Bude plně financována z prostředků EDDP, včetně členů a finančních příspěvků.
  • Databázi bude spravovat specializovaná projektová skupina a vyvíjet ji bude neutrální poskytovatel IT.
  • Přístup do databáze bude omezen na oprávněné subjekty, včetně výrobců a členů projektu EDDP.

11:25 Jeden z účastníků se dotázal, zda by bylo rozumné, aby UIP vypracoval technickou příručku pro zefektivnění připravenosti nově postavených vozů pro systémy DAC s cílem urychlit budoucí montážní procesy. Matthias Knüpling odpověděl kladně s tím, že takové plánování by skutečně bylo následným krokem v rámci migrační fáze. Zdůraznil však, že je nutné nejprve zajistit komplexní povědomí o současném stavu vagonů, aby bylo možné určit konkrétní požadavky na spřáhla. Uznávaje význam této otázky, ujistil, že tento aspekt bude řešen.

Poté vystoupil Gilles Peterhans a nastínil strukturovaný přístup k projektu. „Začneme tou nejjednodušší částí, kterou je sběr dat, pak přijde na řadu náročná část, kterou bude jejich analýza, a třetí a nejdůležitější částí je navrhování řešení.“

11:40 Na otázku ohledně finančních dopadů realizace projektu DAC, Matthias Knüpling uvedl: „Dnes ještě nikdo neví, jaké finanční prostředky budou k dispozici ze strany EU a členských států. Ale pokud chceme tento projekt realizovat, potřebujeme dostatečné finanční prostředky a musíme to udělat všichni společně.“

Na dotaz ohledně přesných finančních požadavků dodal, že „konečnou cenu uvidíme až poté, co uvidíme finální produkt“.

Při další diskusi o životaschopnosti projektu a jeho přitažlivosti pro vládní subjekty se Gilles Peterhans zeptal, zda se uvažuje také o zdůvodnění pro vlády. Dostalo se mu potvrzení, že se v současné době soustředí na vypracování solidní metodiky, takže až dojde na vládu, bude třeba podrobně informovat o tom, jak se projekt vyvíjí.

UIP / European DAC Delivery Program / Public Domain

11:50 Matthias Knüpling se vyjádřil k časovému harmonogramu a očekáváním projektu DAC a realisticky řekl: „Nic se nestane najednou. Bylo by to velmi pěkné, ale je to dlouhý postup a pravděpodobně ne každý technologický vývoj bude k dispozici na D-1.“

Dále vyzval zúčastněné strany, aby se do projektu blíže zapojily, a odkázal je na webové stránky Evropského DAC Delivery programu. „Pro všechny, kteří mě znají a vědí, jak mé srdce bije pro tento projekt, který se uskuteční jednou za život, prosím, aby se zapojili a podpořili nás,“ dodal Knüpling.

„Budoucnost je digitální,“ vstoupil do hovoru Gilles Peterhans a dodal: „Doufám, že se na tom všichni shodneme a budeme brát migraci vážně jako kritérium úspěchu.“

11:59 Webinář ukončil Malte Lawrenz, který srdečně poděkoval Matthiasovi a Gillesovi za jejich poučné prezentace.

UIP / Public Domain

Tímto končí webinář „Renew - Up to Date on Digital Rail Freight“. Děkujeme Vám, že jste se s RAILTARGET naladili na živé zpravodajství.

Tagy