EU version

ROZHOVOR s vedúcim katedry železničnej dopravy: Sme pripravení odborne vzdelávať aj väčší počet študentov

ROZHOVOR s vedúcim katedry železničnej dopravy: Sme pripravení odborne vzdelávať aj väčší počet študentov
foto: Redakcia/Archív
09 / 06 / 2022

Katedra železničnej dopravy je jedna zo siedmich katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline zameraná na vzdelávanie a výskum v oblasti dopravy. Naša redakcia oslovila vedúceho katedry Želežničnej dopravy doc. Ing. Martina Kendru, Phd., ktorý nám odpovedal na otázky týkajúce sa štúdia na katedre.

Aké odbory študentom ponúkate? 
 
Katedra železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline vychováva kvalifikovaných odborníkov v študijnom programe železničná doprava so zameraním na prevádzku a ekonomiku železničnej dopravy už 70 rokov. Sme jedinou katedrou v rámci Slovenska a Českej republiky, ktorá vychováva vysokoškolsky vzdelaných ľudí v takto špecializovanom študijnom programe v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. Naši absolventi preto nachádzajú svoje uplatnenie v železničnom dopravnom sektore nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike, mnohí dnes ale pôsobia aj v iných európskych krajinách. V roku 2018 sme na základe požiadaviek z praxe otvorili na fakulte prierezový študijný bakalársky program dopravné služby v osobnej doprave. Na rozdiel od študijného programu železničná doprava, ktorý odborne pokrýva železničnú osobnú aj nákladnú dopravu, tento študijný program je zameraný len na problematiku osobnej dopravy, avšak prierezovo cez železničnú, cestnú, mestskú, leteckú i vodnú dopravu. Odborne preto tento študijný program zabezpečujú všetky katedry Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 

 

 
O ktoré odbory  je najväčší záujem? 
 
Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu vzdelávania v klasických dopravných odboroch na našej fakulte je aktuálne väčší záujem o študijný program železničná doprava. V študijnom programe dopravné služby v osobnej doprave sme tento rok mali našich druhých absolventov. Povedomie o tomto študijnom programe na verejnosti ešte nie je také veľké, keďže ide o nový študijný program, preto aj ten záujem sa len pomaly rozbieha. 

 

 
Zamestnávatelia v sektore železníc bojujú s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, máte dostatok študentov? 

 
Áno, máte pravdu, železničný sektor dnes bojuje s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a vnímame to aj my, keďže našimi absolventmi aktuálne nedokážeme uspokojiť dopyt, ktorý je po nich zo strany zamestnávateľov železničného dopravného sektoru a štátnej a verejnej správy, kde sa naši absolventi taktiež úspešne uplatňujú. Tento stav trvá už niekoľko rokov a vzhľadom na rozvoj železničného sektoru a jeho preferenciu vzhľadom na zabezpečenie trvalo udržateľnej dopravy, sa  tento problém môže ešte v budúcnosti zväčšovať. Katedra má veľmi dobrú spoluprácu so zamestnávateľmi železničného sektora na Slovensku a v Českej republike a naši študenti už počas štúdia môžu aktívne spolupracovať s týmito aktérmi pracovného trhu cez odborné stáže, brigády, alebo si dohodnú inú formu vhodnej spolupráce. Vzhľadom na vysoký dopyt po našich absolventoch si naši študenti môžu vyberať svojho budúceho zamestnávateľa a využívajú na to už aj obdobie počas štúdia. Teší nás, že zamestnávatelia nás opakovane oslovujú s požiadavkou na nových absolventov, čo je dôkazom, že sú odborne veľmidobre pripravení do praxe. 

 


4. Je o železnicu medzi vysokoškolákmi vyšší záujem v posledných rokoch? Vnímať určitý boom, alebo je situácia stabilná? 
 
V posledných rokoch je záujem o štúdium študijného programu železničná doprava stabilizovaný, ale vzhľadom na už skôr spomínaný veľký dopyt z praxe, sme pripravení odborne vzdelávať aj väčší počet študentov. Campus Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje študentom plnohodnotné veľmi dobré podmienky pre akademické účely, ale aj voľnočasové aktivity. Sme jedna z najmodernejších univerzít na Slovensku s dlhoročnou tradíciou vo vzdelávaní v dopravných odboroch s uplatnením absolventov nie len v Slovenskej a Českej republike, ale aj v iných európskych krajinách. Špičkové technické vybavenie našich laboratórií, uznávané osobnosti pedagogického zboru a bohaté výskumné aktivity na medzinárodnej úrovni sú zárukou špičkového odborného  vzdelávania v študijných programoch železničná doprava a dopravné služby v osobnej doprave. 

Tagy