EU version

Reportáž: Siemens mobility on-line konference

Reportáž: Siemens mobility on-line konference
foto: Siemens Mobility/Siemens Mobility
08 / 11 / 2021

Siemens Mobility uspořádal v České republice online konferenci a redakce RAILTARGET byla při tom. Diskutována byla řada významných železničních témat a proběhlo dokonce i anketní hlasování.

První téma představovala expresní nákladní doprava a její ekonomické výhody, které nastávají díky nižším nákladům na odpisy vozidel a mzdy personálu a vyšším výnosům, neboť řadu komodit lze přepravit vysokorychlostní železnicí. Z toho důvodu by měly vývojáři od samého začátku projektování a výstavby vysokorychlostních tratí zakomponovat mimo zázemí pro přepravu osob i zázemí pro přepravu zboží. Mezi konvenčními železničními tratěmi a vysokorychlostními tratěmi existují dva podstatné rozdíly – dopravní a technické. Po dopravní stránce nelze na konvenčních tratích doplňovat další vlaky, ale pouze navýšit počet vozů v soupravě. Vysokorychlostní trať umožňuje libovolně měnit interval mezi vlaky a pružně reagovat na vývoj přepravní poptávky. Po technické stránce lze na konvenčních železnicích soustředit trakční pohon do lokomotivy, oproti tomu na vysokorychlostních tratích musí dojít k rozdělení trakčního pohonu do více vozů.

Jádrem konference se stalo ekologické pojetí. Z výpočtů Mezinárodní energetické agentury IEA vyplývá, že do roku 2050 se musí obory závislé na spalování uhlí, ropných produktů a zemního plynu s fosilními palivy rozloučit. Česká republika určila tempo úspor konečné spotřeby energie v úrovni 0,8 % ročně. V kontrastu s příznivým vývojem v oblasti průmyslu a domácností má spotřeba energie v dopravě vytrvalou tendenci růstu o 3,5 % ročně, přičemž 93 % této energie tvoří fosilní paliva, 5 % biopaliva a pouhá 2 % elektrická energie. Uvedená čísla činí z oblasti dopravy většího spotřebitele, než jakého představuje teplárenství a průmysl dohromady. Odvětví dopravy také na fosilních palivech nejvíce závisí. Produkci oxidu uhličitého částečně regulují emisní povolenky, regulace se ovšem týká pouhé poloviny produkce vznikající spalováním fosilních paliv. Časem by se však z prodeje emisních povolenek měl stát samostatný obchodní systém, a nejen proto se spotřebitelům fosilních paliv doporučují větší investice do úspor energií a náhrady fosilních paliv obnovitelnými zdroji. Zásadní tezí Green deal v kapitole zvané „Urychlení přechodu k udržitelné a inteligentní mobilitě“ je snížení emisí z dopravy o 90 %. Železnice hraje významnou roli, neboť má dojít k přesunu části vnitrozemské nákladní dopravy na vodní a železniční cesty. Mimo Green deal zavazuje Českou republiku Pařížská dohoda OSN, podle které má dopravní odvětví za úkol zbavit se do roku 2050 závislosti na fosilních palivech. Závazku chce dopravní odvětví dostát náhradou spalovacích motorů elektrickým trakčním pohonem a převodem silniční dopravy na dopravu kolejovou.

Nákladní železniční doprava má v letech 2020-2050 zvýšit přepravní výkony na trojnásobek. Pro zvládnutí takových požadavků se nabízejí tři základní trendy: zvýšení výkonnosti tratí sítě TEN-T, zvýšení kvality a výkonnosti tratí mimo síť TEN-T a rozvoj multimodálních terminálů k překládce mezi železnicí a silnicí.

Mimo dekarbonizace nabývá poptávka po změnách v dopravě mnohem širších rozměrů. Společnost vyžaduje aktivní zapojení celé plochy území města, zvýšení rychlosti a dochvilnosti, úplné odstranění emisí zdraví škodlivých látek, zvýšení bezpečnosti, zvýšení produktivity lidské práce, podporu mobilních aplikací, minimalizaci provozu automobilů v ulicích a počtu parkujících automobilů.

V důsledku zhoršení kvality a navýšení ceny železniční přepravy se v roce 2019 řada zákazníků uchýlila k silniční dopravě. Železniční nákladní doprava musela tehdy bohužel odolávat několika nepříznivým směrům. Železniční dopravci čelili zvyšování investičních a provozních nákladů. Nárůst osobní a regionální dopravy způsobil přetížení a přednost osobní dopravy vedla ke snížení rychlosti a spolehlivosti dopravy nákladní. Strmý nárůst ceny emisních povolenek navíc způsobil zvýšení ceny trakční elektřiny o 18%. 

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace