EU version

Odborári sa zhodli: Treba nastaviť udržateľnú stratégiu poplatkov za železničnú dopravnú cestu a vyriešiť podporu pre JVZ

Odborári sa zhodli: Treba nastaviť udržateľnú stratégiu poplatkov za železničnú dopravnú cestu a vyriešiť podporu pre JVZ
foto: ZSSK, ZSSK CARGO / Public domain/ZSSK a ZSSK CARGO
30 / 11 / 2023

Železničný magazín RAILTARGET sa opýtal Odborového Združenia Železničiarov (OZŽ) na otázky týkajúce sa Programového vyhlásenia vlády SR. Ako to s ním vyzerá? Sú všetky priority z pohľadu odborárov naplnené? Na otázky odpovedali odborníci predseda OZŽ František Zaparanik, podpredseda OZŽ Peter Pikna a hlavný kolektívny vyjednávač ZSSK Ján Vigľaš.

Prioritou Programového vyhlásenia vlády sú investície do intermodálu a infraštruktúry. Sú priority dobre nastavené?

Priority môžu byť nastavené na papieri akokoľvek ak nedôjde k ich realizácii. Uvidíme čo sa z PVV naplní a v akých rozmeroch. Pevne veríme, že proces revitalizácie a podpory železníc sa konečne rozbehne naplno a neostane len pri číslach a myšlienkach v dokumente PVV.

Čo podľa vás chýba v programovom vyhlásení vlády?

Naše návrhy odzrkadľujú skutočný stav v železničnom sektore. Chýba jasná koncepcia dopravnej politiky štátu, ktorá je z pohľadu železničného sektora nedostatočná. Železničný sektor je dlhodobo podfinancovaný vo všetkých oblastiach. Preto navrhujeme aby sa riešili tieto tri okruhy. Infraštruktúra ŽSR, osobná železničná doprava a nákladná železničná doprava.

Infraštruktúra ŽSR:

Nastaviť systémové financovanie železničnej infraštruktúry, vytvoriť "fond infraštruktúry pre dopravu v Slovenskej republike", štát musí každoročne vyčleniť dostatok finančných prostriedkov v zmluve pre ŽSR na obnovu, rozvoj a odloženú údržbu tak, aby sa zlepšovala a zvyšovala bezpečnosť, kvalita, plynulosť a rýchlosť železničnej dopravnej cesty, zo strany štátu treba zabezpečiť, tam kde železnica je, že každá nová investícia alebo stimul pre spoločnosti bude podmienený zo strany štátu pripojeným podniku alebo priemyselného parku k jestvujúcej sieti  železničnej infraštruktúry (vlečky), zvážiť aj odpustenie poplatku za dopravnú cestu na menej využívaných tratiach ŽSR. Následne kompenzovať tento výpadok tržieb ŽSR, nastavenie udržateľnej stratégie poplatkov za železničnú dopravnú cestu.

Osobná železničná doprava - Národný dopravca:

Liberalizovať železničnú osobnú dopravu- „áno“, ale za podmienok zachovania bezpečnosti a plynulosti osobnej dopravy a nevykrádaniu verejného záujmu - sme proti vyberaniu len lukratívnych tratí, zabezpečiť nastavenie sledovania dĺžky pracovnej doby rušňovodiča pri vedení vlaku (aj pre vlaky, ktoré prechádzajú Slovenskom) cez "Prevádzkový informačný systém" na ŽSR, štát musí každoročne vyčleniť dostatok finančných prostriedkov v zmluve so ZSSK na údržbu, rozvoj a modernizáciu vozového parku,

Nákladná železničná doprava:

Pokračovať v adresnom poskytovaní zliav z poplatku za dopravnú cestu tak, aby sme do roku 2030, resp. 2050 naplnili záväzky Slovenskej republiky, k nariadeniam Európskej únie vo vzťahu k množstvu prepraveného tovaru po železnici. Zľavy poskytovať na 5 ročné obdobie (zastabilizuje sa predvídateľnosť podnikateľského prostredia) minimálne v terajšej výške 22 500 000 EUR.Túto výšku zľavy dať variabilne. Keď sa vyčerpá, resp. prekročí, rozpočet verejnej správy v nasledujúcom roku toto prekročenie zohľadní v rozpočte pre ŽSR, možnosť nastaviť zľavu progresívne, čím viac dopravca prepraví, tým bude nasledujúci kalendárny polrok prepravovať lacnejšie prehodnotiť segmenty, na ktoré sa zľava poskytuje (hľadať ten, ktorý je schopný pritiahnuť viac tovaru z ciest na železnicu, zaviesť systémovú podporu pre „Jednotlivé vozňové zásielky“ podľa vzoru susedných štátov.

Spoločne pre všetky okruhy:

Zvýhodniť železničnú dopravu, ako zelenú a bezpečnú dopravu, zrovnoprávniť železničnú s cestnou dopravou (celosieťovosťou a výškou poplatku), zaviesť systém zľavy formou zvýhodnenej ceny nafty pre osobnú železničnú dopravu a nákladnú železničnú dopravu, žiadne ďalšie delenia železničných spoločností, zjednotiť pravidlá pre všetkých železničných dopravcov na Slovensku, zamedziť predaj nehnuteľného majetku ZSSK a ZSSK CARGO ich konkurencii.

Odborové združenie železničiarov pre uvedené námety v troch uvedených okruhoch navrhlo využiť aj finančné možnosti v čo najvyššej miere z "Plánu obnovy a odolnosti" ako aj "Operačného programu Slovensko".

V rámci verejnej osobnej dopravy chce vláda zabezpečiť integráciu verejnej dopravy tak, aby do roku 2026 mohli cestujúci využívať jeden cestovný lístok na všetky druhy dopravy. Je to dobrý nápad a je aj realizovateľný?

Zámer integrácie verejnej osobnej dopravy je dlhodobý proces, ktorým sa zaoberali aj predošlé vlády SR. Nosnou témou dopravnej politiky štátu by mal byť rozvoj udržateľnej dopravy na Slovensku. Efektívnejšie využívanie hromadenej osobnej dopravy v regiónoch dokáže zabezpečiť Integrovaný dopravný systém. Proces Integrácie verejnej osobnej dopravy si vyžaduje úpravu národnej legislatívy. Jednotlivé druhy dopravy sa v súčasnosti riadia rozdielnymi zákonmi a predpismi. V neposlednom rade je potrebné zosúladenie objednávania a realizácia výkonov verejnej osobnej dopravy. Integrácia verejnej osobnej dopravy má prispieť k lepšiemu využívaniu verejných financií. Úkonov, ktoré je v procese potrebné vykonať je určite viac. Využívanie jedného cestovného lístka na všetky druhy dopravy je dobrý zámer, no nateraz je potrebné vyriešiť viaceré organizačné a technické otázky. Dôsledné a úplné naplnenie cieľov integrácie verejnej osobnej dopravy v dohľadnom čase určite prispeje k spokojnosti cestujúcej verejnosti.

Aký máte názor na intermodálnu dopravu na Slovensku? Je dobré ju rozvíjať?

Samozrejme my podporujeme akýkoľvek výkon a  prepravy zelenej dopravy štátneho dopravcu. Bola tu nádej tvz. Hodvábnej cesty z Číny, ktorá nás bohužiaľ na poslednú chvíľu obišla. Podľa nás je intermodál pridanou hodnotou v rozvíjaní zelenej nákladnej železničnej dopravy.

V Programovom vyhlásení vlády sa nespomínajú jednotlivé vozňové zásielky JVZ a cena za železničnú cestu. Myslíte si, že tieto dva body sú dôležité? Je chyba, že ich vláda v programovom vyhlásení neuvádza?

Áno je to pre nás dôležité, tak ako sme opísali aj v návrhoch do PPV. JVZ trápia ZSSK CARGO už veľa rokov a sú pre firmu nerentabilné. Viac ako 10 rokov ZSSK CARGO ale aj my poukazujeme a žiadame o podporu na tento neriešiteľný stav.  Na JVZ je naviazaných viac ako 1000 zamestnancov, ktorí by pri ukončení JVZ prišli o prácu čo by pre nás odborárov bolo veľké sklamanie.

Nová vláda, ktorá vznikla po predčasných parlamentných voľbách predstavila Programové vyhlásenie vlády SR. Všetko o Programovom vyhlásení sa dozviete tu. Vláda Roberta Fica, chce v rámci svojich priorít predísť útlmu železničných stavieb z posledných 3 rokov. Prioritou vlády bude vytvoriť podmienky na modernizáciu, ale aj rekonštrukciu železničných tratí a koľají. Dôležitou súčasťou dobre nastaveného sektora, bude vybudovanie železničnej infraštruktúry.

V rámci intermodálnej dopravy chce dosiahnuť vyšší objem prepráv po železnici tak, aby sa odbremenila tá cestná. Tento segment dopravy bude môcť odľahčiť štátne a regionálne cesty a využiť príležitosti v rámci Európskej únie. Intermodálne opatrenia sa budú zameriavať na rozvoj technických zariadení infraštruktúry a na nakúp dopravných a prepravných prostriedkov.

V Programovom vyhlásení vlády sa nespomínajú jednotlivé vozňové zásielky JVZ. O tom, že je ich podpora nedostatočná sa zhodli dopravcovia aj odborníci. Rezort dopravy uviedol na začiatok roka, že odkladá podporu JVZ až na rok 2026. Situácia je na diaľniciach tak kritická, že by nová vláda Roberta Fica mala zvážiť jej podporu už v priebehu nasledujúceho roka. Tu zistíte viac.

Nie je spomenutá aj ďalšia dôležitá vec a tou je cena za železničnú cestu. Nákladným dopravcom hrozilo navýšenie poplatkov za železničnú dopravnú cestu, čo mohlo viesť ku kolapsu nákladnej železničnej dopravy. O cene za železničnú cestu sme viac písali tu.

Tagy