EU version

Jednotné osvědčení o bezpečnosti umožňuje zvýšit ČD Cargo kvalitu služeb v zahraničních přepravách, říká šéf bezpečnosti Nedomlel

Jednotné osvědčení o bezpečnosti umožňuje zvýšit ČD Cargo kvalitu služeb v zahraničních přepravách, říká šéf bezpečnosti Nedomlel
foto: Redakce RAILTARGET, public domain/Petr Nedomlel
03 / 04 / 2024

ČD Cargo je jedním z železničních nákladních dopravců v České republice, kteří jsou držitelem Jednotného osvědčení o bezpečnosti uděleného Evropskou železniční agenturou pro provoz ve více zemích. Redakce RAILTARGET proto přináší rozhovor s ředitelem Odboru bezpečnosti provozování drážní dopravy ČD Cargo, Petrem Nedomlelem.

Jste ředitelem Odboru bezpečnosti provozování drážní dopravy ČD Cargo. Můžete upřesnit, co přesně spadá do Vaší gesce?  

Odbor bezpečnosti provozování drážní dopravy má v rámci společnosti na starosti řízení bezpečnosti, takzvané SMS (safety management system), z nichž přímo pod tento odbor spadají ty nejdůležitější činnosti, například zjišťování příčin nehod a incidentů, kontrolní činnost, interní audity v oblasti SMS, dozor nad přepravami nebezpečných věcí, stanovování podmínek pro bezpečné nakládání, tvorba interních předpisů, provádění zkoušek provozních zaměstnanců a spousta dalších činností. Ředitel zároveň plní roli takzvaného bezpečnostního manažera, což je osoba, která je odpovědná vůči státním orgánům. V malé firmě to všechno zvládne jeden člověk, ale ve firmě, která má několik tisíc zaměstnanců a působící ve třech zemích, to není otázka jedné osoby,  ale celého specializovaného týmu odborníků na jednotlivé oblasti. Určité činnosti jsou tedy dále delegovány na jednotlivé osoby, které jednotlivé oblasti bezpečnosti mají na starosti. Bezpečností manažer celý proces řídí, dozoruje a koordinuje.

Lze tedy říct, že je to jedna z klíčových rolí v rámci garance bezpečnosti. Co získání tohoto osvědčení v praxi znamená?

Na základě tohoto osvědčení můžeme provozovat drážní dopravu ve více zemích evropského společenství. Konkrétně v případě ČD Cargo je to území České republiky, Německa a Rakouska. Novinkou je, že jednotné osvědčení o bezpečnosti umožňuje získat i přístup do pohraničních stanic sousedních zemí, aniž by bylo nutné splňovat kompletní podmínky vyžadované pro celý stát. V našem případě se jedná o pohraniční provoz z Rakouska do Itálie.

Znamená to, že díky tomu dojde ke zrychlení jednotlivých přeprav?

Díky získanému osvědčení můžeme veškeré potřebné operace realizovat přímo pod hlavičkou ČD Cargo až do německých přístavů či italských pohraničních stanic. Nejsme závislí na subdodávkách partnerských společností při realizaci naší hlavní činnosti, kterou je realizace přeprav. I z hlediska plánování, řízení a řešení mimořádností u jednotlivých přeprav je flexibilnější a efektivnější mít tyto procesy pod přímou kontrolou. Z hlediska obchodního a zákaznického je to významný krok k dalšímu zvýšení spolehlivosti a zlepšení našich služeb.

Jaká byla cesta k získání toho certifikátu?  Muselo dojít k nějakým zásadním změnám v rámci interního fungování ČD Cargo?  Bylo něco, čemu jste se museli výrazně přizpůsobit, nebo co vás naopak překvapilo?

Cesta byla velice náročná, protože ČD Cargo je dceřinou společností Českých drah, a i při vzniku společnosti byla struktura i samotný systém bezpečnosti koncipován pouze pro působení na území České republiky, kde poskytuje všechny možné druhy služeb a má síťové pokrytí. Zde máme svá pracoviště ve velkém množství železničních stanic ve všech regionech, což souvisí i s disponibilitou našich prostředků a služeb. Následně v rámci expanze společnosti byly zakládány jednotlivé zahraniční pobočky, které poskytují pouze omezený rozsah služeb zaměřující se zpravidla na vozbu ucelených vlaků. Nejdříve pobočka v Rakousku a následně pobočka v Německu.

V rámci jednotného osvědčení jsme museli tyto systémy propojit a to byl, ač se to nezdá, poměrně zásadní a složitý krok. Problém byl také přenastavit procesy tak, abychom co nejvíce postupů a procesů sjednotili. Záměrem bylo, abychom měli jak v České republice, tak i v ostatních zemích vše jednotné. Což se samozřejmě ne vždy podařilo, protože v jednotlivých zemích jsou odlišné národní předpisy, národní požadavky, ale také odlišné požadavky provozovatelů infrastruktury. Provozní pravidla příliš sjednotit nejdou, a to i přesto, že ve všech zemích již několik let platí evropská legislativa. Nicméně systémové požadavky pro dopravce jako celku jsme sjednotit museli, a i to byl poměrně složitý proces.

Je jednotné osvědčení o bezpečnosti pro dopravce v okolních zemích standardem?

Jednotné osvědčení o bezpečnosti není dobrovolný certifikát. Pro subjekty, které chtějí provozovat drážní dopravu, je povinné. Bez toho ji nelze provozovat na dráhách celostátních, ani regionálních. Tudíž to musí mít každý dopravce, který chce tyto služby zajišťovat. Specifikum a nový prvek pro ČD Cargo je v tom, že jednotné osvědčení pro společnosti, které provozují drážní dopravu ve více zemích, nově schvaluje Evropská agentura pro železnice (ERA). To pro nás byla i z hlediska celkového přístupu úplně jiná dimenze, než bylo doposud národní schvalování. Výjimečnost osvědčení ČD Cargo spočívá v provozování ve více zemích a právě schválení. Drtivá většina dopravců v České republice ale nadále provozuje pouze v jedné zemi – v České republice. Ačkoliv lze dostat jednotné osvědčení, tak jsou i nadále schvalované pouze českým bezpečnostním úřadem, kterým je Drážní úřad.

Dá se tedy říct, že certifikát ČD Cargo je v českých podmínkách určitým nadstandardem?

Ano, v České republice většina dopravců žádá osvědčení pouze pro Českou republiku a pro zajištění mezinárodních přeprav využívá smluvní řešení s dopravci, kteří jsou držiteli osvědčení v této zemi. Je to určitý nadstandard a nám do budoucna umožňuje jistou variabilitu, kdy lze certifikát rozšiřovat do dalších zemí, samozřejmě na základě procesu schválení.  Pevně věříme, že schválení našeho systému bezpečnosti na úrovni Evropské agentury pro železnice je garancí pro naše zákazníky a partnery nejen z ČR, že poskytujeme vysokou kvalitu služeb i s ohledem na bezpečnost a spolehlivost. Díky rostoucímu významu mezinárodních přeprav a celoevropského působení ČD Cargo bude růst i význam tohoto kroku.  

Když se podíváme celkově na bezpečnost jako téma, tak by se dalo by se říct, že ČD Cargo je průkopníkem v řadě doplňkových funkcí, které poskytují například strojvedoucím. Vše je vlastně v aplikaci NavTrain, která je navigací pro strojvedoucí. Vnímáte to Vy jako významnou položku, která může pomoci ke zvýšení bezpečnosti provozu na české železnici?

Myslím si, že právě tato aplikace, co jste citovala, je součástí naší širší strategie rozvoje a vůbec kladení důrazu na takzvaný lidský faktor. Snažíme se našim zaměstnancům dávat co nejlepší podmínky a dodávat podporu, aby mohli vykonávat svou činnost co nejlépe, a tudíž i co nejbezpečněji. Snažíme se eliminovat možná rizika selhání zaměstnanců a zabraňovat tím vzniku nehod a incidentů. Čím více kvalitních a strukturovaných informací k tomu zaměstnanci dáme, tím snížíme jeho stresovou zátěž a zároveň tím zvýšíme pracovní komfort zaměstnanců. Předpokládáme další její rozvoj a integraci dalších prvků, které aktuálně strojvedoucí dostává v papírové podobě jako například vlakovou dokumentaci, rozkazy pro jízdu apod. tak, aby v rámci „navigace“ strojvedoucí dostával komplexní informační podporu pro jízdu daného vlaku v konkrétním místě a reálném čase. Vzhledem k tomu, že tyto kroky při jejich zavádění ovlivňují bezpečnost, musí jim předcházet velice pečlivé posouzení právě z pohledu bezpečnosti a následný zkušební provoz.

Možná bych ještě zmínila, že ČD Cargo zakoupilo simulátor pro strojvedoucí, který byl nedávno slavnostně otevřen v České Třebové. Jaký je s tím simulátorem plán?

Zavedení simulátoru pro strojvedoucí v prostředí ČD Cargo považujeme za zásadní progres v oblasti školení a výcviku zaměstnanců. Chceme je dostat do našeho systému bezpečnosti jako školící prvek. V první fázi bude sloužit k tomu, abychom na něm školili nejvíce rizikové skupiny strojvedoucích. Jsou to především zaměstnanci s malou praxí. Fakt vychází z našich statistik mimořádných událostí, kdy téměř polovinu všech těchto událostí způsobují zaměstnanci s praxí do 5 let. Když rozebereme tento interval, tak nejvíce chybují strojvedoucí s praxí do dvou let. Na tuhle skupinu se chceme zaměřit a samozřejmě zkoušet možnosti tohoto nového vzdělávacího a školícího prvku v oblasti zvyšování bezpečnosti.  Aktuálně intenzivně pracujeme na zapojení simulátoru do výuky ETCS.

Simulátor dokáže díky možnosti nasimulovat některé situace daleko lépe připravit strojvedoucího na řešení různých poruchových a obecně nestandardních situací než výcvikovou jízdou na reálném hnacím vozidle. V dlouhodobém horizontu bereme simulátor i jako jeden z nástrojů, jak přiblížit práci strojvedoucího dnešní nastupující generaci, která s těmito technickými prostředky dokáže lépe interagovat. Ta práce je pro ně přitažlivější a více komfortní než standardní výcvik se strojvedoucím na hnacím vozidle.

Teď bych se zeptala na ETCS, které hýbe českou železnicí. Jaká je aktuální situace ETCS u ČD Cargo? A co znamená výhradní provoz ETCS z hlediska bezpečnosti pro strojvedoucí?

Provoz ETCS je zaváděn na jednotlivých traťových úsecích dle národního implementačního plánu, který byl přijat na celostátní úrovni již v roce 2017. Bereme to tak, že každý dopravce dostal časový prostor k tomu, aby se připravil a implementoval ETCS do svých systémů. Výhradní provoz spočívá v tom, že na daných tratích se nebudou moci pohybovat hnací vozidla, které nebudou vybavena mobilní částí ETCS a nebudou spolupracovat s traťovou částí. Vliv na strojvedoucího je zcela zásadní, myšleno samozřejmě v kladném smyslu - je to vlastně první zabezpečovač v České republice, který vlak sám zastaví. Do teď měla hnací vozidla vlakový zabezpečovač, který byl založený na tom, že lokomotiva dávala strojvedoucímu informace o dalších návěstidlech. Strojvedoucí musel zareagovat, že bere varování na vědomí. Nebyla tam automatická funkce, která by vlak před hrozícím nebezpečím zastavila nezávisle na strojvedoucím.

Velice zjednodušeně řečeno, ETCS strojvedoucímu hlídá jednotlivé prvky na trati, rychlost i jednotlivá návěstidla a v případě, že strojvedoucí nekoná podle pokynů těchto návěstidel, tak strojvedoucího varuje a v případě nečinnosti v krajním případě vlak nouzově zastaví.  Samozřejmě kolem termínu spuštění výhradního provozu v ČR panuje jistá kontroverze, proč byl v ČR zvolen výrazně ambicióznější plán než v okolních zemích. Má to samozřejmě spoustu aspektů, nicméně z pohledu bezpečnosti je právě neexistence vyspělého národního zabezpečovače v ČR  (narozdíl například od Německa nebo Rakouska) hlavním argumentem k dodržení plánovaného data spuštění výhradního provozu ETCS.

Co ještě v rámci zavedení ETCS v ČD Cargo kromě vybavení vozidel musíte udělat?

V rámci ČD Cargo se aktuálně jedná o jednu z maximálních priorit, proto jsou jednotlivé činnosti nutné k zajištění bezproblémového spuštění výhradního provozu koordinovány a pravidelně monitorovány na úrovni nejvyššího vedení společnosti. Pokud pominu proces, který už několik let běží a je obrovsky finančně a personálně náročný, kdy se konají jednotlivá výběrová řízení na nákup moderních hnacích vozidel vybavených ETCS a vybavování vybraných stávajících řad hnacích vozidlech v rámci jednotlivých projektů, tak je to samozřejmě řešení v oblasti předpisů a následné zajištění jak teoretických, tak praktických znalostí u našich strojvedoucích.

Takže když si představíte, že máme téměř 1700 strojvedoucích, každého z nich bude nutné proškolit, vyzkoušet a s každým z nich udělat několik jízd v praxi, tak je to pro dopravce obrovská zátěž, a to jak personální, tak kapacitní. Toto máme ale již také v běhu. Aktuálně již máme více než 400 strojvedoucích, kteří nyní pod ETCS mohou jezdit. Na toto se samozřejmě budeme muset intenzivně soustředit v celém roce. Jsou zde i další oblasti týkající se problematiky ETCS, které aktuálně v rámci spuštění výhradního provozu ETCS intenzivně řešíme. Jde například o nasazování vybavených hnacích vozidel se systémem ETCS na jednotlivých tratích a v jednotlivých lokalitách. Na základě provedených podrobných analýz bude nutné také předisponovat vozidla vybavená ETCS na tratě a do lokalit, kde budou tratě s výhradním provozem.

Obdobně tomu budeme muset uzpůsobit i probíhající proces školení strojvedoucích a upřednostňovat lokality podle plánu spouštění výhradního provozu ETCS. Aktuální pokles výkonů železniční nákladní dopravy a související uvolnění kapacit chceme maximálně využít právě pro přípravu na ETCS. Další významnou oblastí k řešení je spolupráce s ostatními dopravci. Spolupracujeme totiž i s ostatními subjekty, při které využíváme jejich hnací vozidla, případně jejich zaměstnance. Všechny tyto vztahy budeme muset posoudit a případně přijmout potřebná opatření i v této oblasti.

Zmínil jste, že proškolování strojvedoucích je zakončeno zkouškou, co si pod tím můžeme představit?

Ano, na školení navazuje zkouška, která má testovou písemnou a ústní část. Na zkoušku navazují praktické jízdy pod dohledem ETCS. Zahrnuto je i zkoušení jednotlivých přechodů a úkonů v praxi. Jak jsem již zmínil, aktuálně intenzivně pracujeme na zapojení našeho nového simulátoru pro strojvedoucí do tohoto systému školení a zkoušek ETCS.

Může se stát, že nějaký strojvedoucí neprojde u testu?

Může se to stát, ale děje se to jen zřídka, protože se intenzivně věnujeme přípravám materiálů a školením. Zaměstnanci tudíž už vědí, co mají dělat a zkoušku zpravidla úspěšně skládají.  ETCS je třeba brát jako určitý posun kupředu, jako další formu bezpečnosti a zabezpečení, kterou strojvedoucí získá. Toho si jsou naši strojvedoucí vědomi a pevně věřím, že tuto péči ČD Cargo jako zaměstnavatele oceňují  a přípravám a zkouškám věnují potřebnou pozornost. Aktuálně probíhající zátěžové testy Správy železnic, kterých se ČD Cargo aktivně účastní, nám kvalitní přípravu našich strojvedoucích potvrzují.

Tagy