EU version

Je to jedna z nejvýznamnějších akcí v rámci železničního sektoru ve střední a východní Evropě a České republice, říká Miroslav Haltuf

Je to jedna z nejvýznamnějších akcí v rámci železničního sektoru ve střední a východní Evropě a České republice, říká Miroslav Haltuf
foto: Archiv/Miroslav Haltuf
26 / 07 / 2022

Ve dnech 5.-6. října proběhne v České republice významná mezinárodní konference, které se budou účastnit TOP manažeři železnic a vysoce postavení představitelé železničního průmyslu, dopravců, manažerů infrastruktury, výzkumu, ale i akademické obce. Podle Miroslava Haltufa, programového koordinátora konference, je cílem popsat vývoj železničního sektoru v posledních letech. „Hlavním mottem konference je: „Vytvořme společně železnici nové generace,“ uvedl Haltuf v rozhovoru pro RAILTARGET.

V říjnu má proběhnout v České republice konference IRFC? Můžete nám tuto akci v krátkosti představit?

Samozřejmě. Je to jedna z nejvýznamnějších akcí v rámci železničního sektoru ve střední a východní Evropě a České republice. Tato konference se koná již po sedmé. První ročník byl v roce 2008, takže už má svoji historii. Nekoná se každý rok, aby bylo o čem diskutovat po jednotlivých částech vývoje železničního sektoru. A je to konference, která má za cíl popsat celý železniční sektor a jeho vývoj v posledních letech od situace před nástupem pandemie až do dnešních dnů. 

Na této konferenci vystoupí řečníci, jak z České republiky, tak z Evropské unie. Můžete v krátkosti zmínit některá jména těchto řečníků?

Protože tato konference má záštitu českého předsednictví Radě Evropské unie, tak je samozřejmé, že byli pozváni významní zástupci sektoru z Evropy, tak České republiky. Především paní komisařka pro dopravu Adina Ioana Vǎlean, ta je hlavním řečníkem na konferenci. Poté ministr dopravy Martin Kupka a samozřejmě další představitelé evropských orgánů, institucí případně asociací, které mají významný vliv v železničním sektoru. Budu jmenovat jenom některé. Je to například CER. Jejím hlavním řečníkem bude Alberto Mazzola, výkonný ředitel. Poté zástupce partnerství železniční sítě Europe’s Rail JU pan Carlo Borghini, výkonný ředitel, poté generální ředitel UIC François Davenne, generální ředitel Asociace evropského železničního průmyslu Philippe Citroën a samozřejmě, na to bych neměl zapomenout, zástupci Evropské komise pan Kristian Schmidt DG MOVE, pan Keir Fitch rovněž z DG MOVE, paní ředitelka odboru „Zelené planety“ na DG RTD Rosalinde van der Vlies. A samozřejmě, protože interoperabilita je nedílnou součástí železničního sektoru, výkonný ředitel Agentury EU pro železnice, pan Josef Doppelbauer. Problematiku transevropských sítí bude zaštitovat pan Herald Ruijters z DG MOVE a významnou část železničního sektoru, kterou je ERTMS, čili evropský vlakový zabezpečovač, bude reprezentovat pan Matthias Ruete z DG MOVE.

Můžete nám představit v krátkosti program po jednotlivých dnech konference?

Především v prvním dnu konference 5. října bude zaměřen více politicky a strategicky. Kromě oficiálního zahájení, kterého se zúčastní již jmenovaní hlavní představitelé celého sektoru, bude první sekce programu věnována diskusi o tom, jak by se evropská železnice měla vyvíjet a jak by měla přispět pro tzv. Zelenou dohodu pro Evropu. I když teď se tam samozřejmě promítnou i další významné faktory, které v poslední době dopravním sektorem hýbou, ať už je to situace v postcovidovém období, tak krize na Ukrajině a jiné významné faktory, které ovlivňují železniční sektor. Takže to bude první sekce, kterou bude moderovat pan Libor Lochman. V ní promluví již citovaní zástupci všech těchto asociací a v panelové diskusi se bude moci každý zeptat samozřejmě na problematiku, která ho zajímá a tito představitelé, pokud budou schopni časově odpovědět, tak odpoví na všechny dotazy.

Druhá sekce prvního dne bude věnována interoperabilitě a standardizaci. To bude moderovat pan Josef Doppelbauer a bude se zabývat třemi základními oblastmi. Jednak průběhem a prvním vyhodnocením revizního cyklu technických specifikací pro interoperabilitu 2022. Druhý směr, kterým se budeme zabývat na konferenci je ERTMS, nejvýznamnější implementační aktivita v oblasti bezpečnosti na železnici, a to především z pohledu, zda bude moci být vyvíjen a bude podporován nový ERTMS, systém nové generace. Třetí oblastí v tomto duchu bude digitální automatické spřáhlo - DAC. Takže v prvním dnu vystoupí ti nejvýznamnější představitelé, jak z politické, tak provozní a technické oblasti železničního sektoru. A tento den bude uzavřen galavečeří, kterou sponzorují ČD. Na této galavečeři předpokládáme, že vystoupí s prezentací své firmy pan předseda představenstva a generální ředitel ČD pan Michal Krapinec.

Můžete nám ještě něco říct k těm následujícím dnům, protože samozřejmě těch programových bodů je tam více.

V následujícím dnu tedy 6. října budou probíhat tři sekce. První bude věnována výzkumu a inovacím, což je pro mě velmi významná oblast, protože kromě toho, že jsem předsedou programového výboru a koordinátorem programu celé konference, tak jsem také zástupcem České republiky v partnerství Europe’s Rail Joint Undertaking, kde jsem i místopředsedou skupiny zástupců členských států. Tuto sekci bude moderovat Carlo Borghini, výkonný ředitel Partnerství Europe’s JU a vystoupí v něm zástupci ze zakládajících členů a samozřejmě také další významní představitelé, kteří se podílí na výzkumu a inovacích. Jsou to zástupci rakouského ministerstva pro klima, dopravu, digitalizaci a mobilitu, ale nejen to, v této části vystoupí také zástupci italských železnic a další významní představitelé z oblasti výzkumu a inovací.

V další sekci, která bude věnována více oblasti střední a východní Evropy, se budeme zabývat vysokorychlostní dopravou. Tuto sekci bude moderovat generální ředitel Správy železnic pan Jiří Svoboda. V této sekci vystoupí kromě představitelů českého železničního sektoru, tím myslím ministerstva dopravy, potom ze Správy železnic pan Švehlík, který je hlavním nositelem vysokorychlostní dopravy v ČR, tak kromě nich to bude také zástupce francouzských železnic, s kterým ČR spolupracuje na rozvoji a výstavbě železniční vysokorychlostních tratí. Budou to také zástupci našich dvou sousedů, kteří by měli být na tuto síť napojeni, tedy Polsko a Rakousko a samozřejmě a zde je právě přesah do oblasti mimoevropské. Budeme mít významného hosta z dalekého Japonska. Budou to zástupci JR East, železničního dopravce a manažera infrastruktury v Japonsku, který nám představí obchodní model VRT v Japonsku. Může to být velká inspirace pro střední, východní Evropu a ČR.

Poslední sekce, která bude věnována transevropským dopravním sítím, bude moderována Heraldem Ruijters z DG MOVE. V ní se budeme zabývat celkovou koncepcí nového pohledu na evropské sítě. Zmíníme určitě v současné době propojení na Ukrajinu a pomoc v tom, aby evropská železniční síť byla vysokokapacitní, interoperabilní a dokázala naplnit veškeré potřeby v oblasti železničního sektoru v Evropě i s tím, že by se měla zaměřit na vojenskou mobilitu, přestože vojenství není zrovna standardním a hlavním bodem přeprav po železnici.

Já bych se Vás ráda zeptala, v čem vidíte hlavní přínosy konference pro železniční sektor?

Hlavní přínos je v tom, že můžeme v rámci předsednictví jmenovat priority, nejen priority České republiky, ale i evropské priority. Konference má jeden z hlavních cílů umožnit setkání špičkových odborníků, manažerů železničních podniků, vlastníků vozů, infrastrukturních manažerů a dalších politických i technických představitelů a volně velmi intenzivně diskutovat problémy, které každou tu oblast, protože železnic je systémem systémů, to znamená, že každá ta část má svá specifika, může tedy být vnímána z rozdílných pohledů a tyto pohledy chceme sjednotit. To znamená hlavním mottem konference je: Vytvořme společně železnici nové generace. Proto spolupráce a toto setkání.

Tagy