EU version

Evropské ceny železnice 2024 jsou za námi! Hlavním tématem byl Evropský rok dovedností

Evropské ceny železnice 2024 jsou za námi! Hlavním tématem byl Evropský rok dovedností
foto: RAILTARGET/European Railway Award 2023
31 / 01 / 2024

V Bruselu se tento týden konal 17. ročník soutěže European Railway Award 2024, kterou společně pořádají Evropské sdružení železničního dodavatelského průmyslu (UNIFE) a Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) u příležitosti Evropského roku dovedností.

Bývalá evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová získala cenu Rail Champion za svou práci na podporu žen v dopravních profesích, zatímco cenu Rail Trailblazer získal projekt dánských státních drah (DSB), který je průkopníkem nového profilu vlakového operátora pro jejich vlaky S-trains. Ceny byly uděleny během prestižního ceremoniálu v belgických Královských muzeích výtvarného umění, který zahájil výkonný místopředseda Evropské komise pro evropskou zelenou dohodu Maroš Šefčovič a za belgické předsednictví EU belgický místopředseda vlády a ministr pro mobilitu Georges Gilkinet.

Maroš Šefčovič, výkonný místopředseda Evropské komise pro Evropskou zelenou dohodu, při zahájení akce prohlásil: „Ekologičtější mobilita musí být novou licencí pro rozvoj odvětví dopravy. Není pochyb o tom, že Evropa potřebuje silný železniční systém, aby si udržela svou konkurenceschopnost a zároveň zůstala na cestě k dosažení našich cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti. Úspěšná implementace evropské Zelené dohody v odvětví dopravy do značné míry závisí na rozvoji a inovacích železničního trhu.“

Georges Gilkinet, belgický místopředseda vlády a ministr pro mobilitu, v zastoupení belgického předsednictví EU prohlásil: „Nedávná dohoda o nařízení o transevropské dopravní síti představuje průlomový krok směrem k udržitelné a propojené budoucnosti a poskytuje jasnou a dlouhodobou vizi pro evropské železniční infrastruktury. Taková vize vyžaduje značné finanční prostředky. To je důvod, proč je klíčový program Nástroj pro propojení Evropy, který vyžaduje dobře financovanou třetí výzvu Nástroje pro propojení Evropy, aby podpořil naše ambice a řešil bezprostřední výzvy způsobené globálním oteplováním, protože naše infrastruktura čelí horku, a to doslova i obrazně. Musíme moudře investovat, abychom dosáhli svých hospodářských i environmentálních cílů. K tomu je pro budoucnost odvětví zásadní přilákat různé talenty a já oceňuji nedávné dohody, jako je Evropská dohoda sociálních partnerů o ženách v železniční dopravě, a zároveň zdůrazňuji význam inkluzivity pro udržitelný a dynamický železniční průmysl.“

Titul Rail Champion udělovaný v rámci Evropské železniční ceny je čestným uznáním, které obě asociace udělují společně. Letošní cenou chtěly CER a UNIFE ocenit úsilí bývalé evropské komisařky pro dopravu Violety Bulc o větší rozmanitost v dopravních profesích, kde jsou ženy dlouhodobě nedostatečně zastoupeny. Paní Bulcová stála zejména v čele Platformy žen v dopravě pro změnu, což je fórum zúčastněných stran, které existuje dodnes a stále dává této problematice skutečný impuls. Její výzva přilákat více žen k práci v dopravě našla odezvu v železničním sektoru, který v posledních letech zdvojnásobil své úsilí o zvýšení počtu žen pracujících v železniční dopravě, což vedlo k hmatatelným výsledkům.

Violeta Bulcová ve své děkovné řeči uvedla: „Jsem hluboce poctěna a hluboce dojata oceněním, které mi udělila železniční komunita a které vnímám jako důkaz obětavého úsilí celého dopravního ekosystému během mého působení. Je to také ocenění kolektivní dokonalosti týmu předsedy Junckera. Doprava slouží jako životně důležitá nit spojující komunity a podporující vztahy. Když doprava funguje bez problémů, společnost vzkvétá, a naopak, když se doprava zastaví, vše se zastaví. Proto ti, kdo pracují v odvětví dopravy, nesou na svých bedrech tíhu společnosti.

Zejména železnice hrají v tomto odvětví vedoucí roli v klíčových oblastech, jako je udržitelnost životního prostředí, bezpečnost a usnadnění moderního životního stylu. Cestující mohou během cesty využívat pohodlný prostor pro práci, rozhovory, odpočinek a kochání se malebnými výhledy, což minimalizuje potíže spojené s cestováním do center měst. Je také nesporné, že železnice hrají klíčovou roli v efektivním pohybu vnitrozemského nákladu v rámci jednotného trhu EU i mimo něj, čímž přispívají k úspěchu a konkurenceschopnosti podniků Evropské unie.“

Cenu 2024 Rail Trailblazer, kterou vybrala porota složená z politiků, odborníků z odvětví a novinářů, získal projekt DSB S-train operator – náborová iniciativa, která úspěšně využila výhod digitální transformace k vytvoření nového pracovního profilu řešícího nedostatek dovedností, přilákání nových talentů a zvýšení rozmanitosti.

Porotce Ondřej Kovařík, poslanec Evropského parlamentu, na pódiu vyhlásil vítěze a prohlásil: „Přimlouval bych se za železniční sektor, který je atraktivní pro kvalifikované talenty. Odvětví, které jde nad rámec mobility, vyniká inovacemi, kombinuje nejmodernější strojírenství a výrobu s novými digitálními technologiemi. Skutečná brána do budoucnosti.“

Projekt vznikl v souvislosti se zavedením nového digitálního signalizačního systému ve vlacích S v Kodani. Úkol provozovat tyto vlaky se změnil a společnost DSB využila příležitosti k vytvoření nového profilu "provozovatele vlaků S". Zrychlený proces podávání žádostí a kratší a cílenější školení ve srovnání s klasickými strojvedoucími vytvořily možnost zaměřit se na širší škálu obvykle přijímaných uchazečů, přičemž byla zachována vysoká úroveň bezpečnosti na železnici a přínos pro společnost jako celek. Úspěch projektu byl zřejmý již z prvních kol náboru, která přilákala rekordní počet přihlášek včetně dvojnásobného počtu uchazeček. Celkově vedl k větší rozmanitosti mezi zaměstnanci (pohlaví, věk, vzdělání,..), širšímu okruhu talentů a optimalizaci vzdělávání a provozu, z čehož těží i klasické vzdělávání, školení a nábor strojvedoucích.

Flemming Jensen, generální ředitel společnosti DSB, byl přítomen převzetí ceny a uvedl: „Jsem hrdý a poctěn, že mohu toto ocenění převzít jménem všech kolegů v DSB, kteří na tomto projektu obětavě pracovali. Vývojem školicího programu pro strojvedoucí vlaků S jsme vytvořili pozici, která nejen vytváří pevný základ pro různorodý nábor, ale také zajišťuje, že tato pozice více odpovídá technologickému pokroku a budoucím požadavkům.“

Evropský rok dovedností byl pro letošní slavnostní ceremoniál velmi důležitou oblastí. Odvětví železniční dopravy, které se spoléhá na širokou a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, si je obzvláště vědomo výzev, jak přilákat a vyškolit pracovníky, kteří jsou dobře připraveni na přechod na digitální a ekologické technologie. Od nedostatků v kvalifikaci až po stárnoucí pracovní sílu existuje řada překážek, které je třeba překonat, aby železnice měla přístup ke kvalifikované pracovní síle, kterou potřebuje. Nicméně obnovené nadšení pro železnici jako ekologický druh dopravy inspiruje mladší generace k tomu, aby se věnovaly kariéře na železnici. Kromě toho, že akce vzdala hold působivé práci, která se odvádí pro přilákání, vyškolení a udržení nových talentů v tomto odvětví, se během diskuse u kulatého stolu, kde se k předsedům UNIFE a CER připojili poslanci Evropského parlamentu a Evropské komise, debatovalo o tom, jak nově definovat kvalifikační prostředí pro budoucnost železnice.

Zástupkyně Evropského parlamentu Tilly Metzová zdůraznila: „Přechod na železnici představuje nové příležitosti. Digitalizace vede k otevření nových pracovních příležitostí, na které je třeba reagovat rozvojem dovedností. V rámci ekologického přechodu bude muset být přechod na jiný druh dopravy inkluzivní. Ženy se musí stát nedílnou součástí tohoto odvětví a musí dostat nástroje, aby se mohly zapojit do dopravních profesí.“

Magda Kopczyńska, generální ředitelka Evropské komise pro mobilitu a dopravu, uvedla: „Klíčem k dosažení udržitelného růstu, umožnění inovací a zlepšení konkurenceschopnosti podniků je pracovní síla se správnými dovednostmi. Získávání nových dovedností je však nezbytné i proto, aby se lidé mohli přizpůsobit měnícímu se trhu práce. To je důvod, proč je otázka dovedností pro Komisi prioritou a proč byl v loňském roce zahájen probíhající Evropský rok dovedností."

Michael Peter, předseda UNIFE a generální ředitel společnosti Siemens Mobility, komentoval význam ocenění: „Žijeme ve vzrušující době, kdy digitalizace mění způsob, jakým cestujeme, a mění způsob, jakým žijeme. Abychom pomohli zajistit digitální a udržitelnou budoucnost, musíme přilákat ty nejlepší talenty, kteří budou utvářet železniční průmysl a udrží si naše celosvětové prvenství.“

Andreas Matthä, předseda CER a generální ředitel rakouských spolkových drah ÖBB, při této příležitosti zdůraznil: „Evropská strategie proti nedostatku pracovních sil musí zahrnovat opatření v mnoha oblastech politiky. Bude to obrovské podnikatelské, politické a sociální úsilí. Celkově vidím tři hlavní výzvy: Zaprvé musíme zlepšit genderovou vyváženost, zajistit slučitelnost rodinného života a kariéry pro všechny a konečně dosáhnout rovného odměňování. Zadruhé musíme starším kolegům nabídnout možnost zůstat déle v zaměstnání, včetně přeorientování v pozdějším věku a případného přeřazení fyzických činností. Za třetí, dejme mladým lidem, kteří se přistěhovali do Evropy, šanci, aby se zde uplatnili.“

Zdroj: tisková zpráva Evropské železniční ocenění 2024

Tagy