EU version

ČD CARGO vybavuje lokomotivy špičkovým zabezpečením ETCS. Bezpečnost na prvním místě

ČD CARGO vybavuje lokomotivy špičkovým zabezpečením ETCS. Bezpečnost na prvním místě
foto: Redakce RT/Akce ČD Cargo v Praha-Libeň
29 / 05 / 2024

ČD CARGO úspěšně dokončuje projekt vybavení 128 lokomotiv evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS, podpořený z programu CEF Transport. Projekt, který začal v roce 2015, přispěje ke zvýšení bezpečnosti a efektivity železniční dopravy.

V letošním roce probíhá finanční a administrativní vypořádání dotace prvního ukončeného projektu na vybavení 128 lokomotiv ČD Cargo evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS Level 2, Baseline 3, který byl podpořen z dotační výzvy vyhlášené v roce 2015 CEF Transport Cohesion Call. V jeho rámci bylo ke konci roku 2023 vlakovým zabezpečovačem ETCS vybaveno 78 hnacích vozidel ř. 163, 363 a 50 hnacích vozidel ř. 742.7. Nyní probíhá závěrečná fáze této akce. 

ETCS jako součást jednotného evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS) je inovativní vlakový zabezpečovací systém, který byl vyvinut s cílem navýšit bezpečnost, interoperabilitu a efektivitu železniční dopravy v Evropě. Pro jeho fungování je nezbytné vybavení jak infrastrukturní, tak mobilní části. Vlaky vybavené mobilní částí ETCS jsou sledovány infrastrukturní částí, tj. Radioblokovou centrálou (RBC). Skrze probíhající komunikaci s mobilní částí tak RBC zná pozici, směr jízdy, rychlost vlaku a vyhrazuje pro jeho další jízdu volný, bezpečný prostor. U vlaku je sledováno, zda strojvedoucí dodržuje rychlost a adekvátně reaguje na nastalé situace na trati a v případě nutnosti či nastalého nebezpečí je ETCS schopné, např. před návěstí stůj či při indispozici strojvedoucího, vlak zastavit.

EU/Public Domain

Vzhledem k rozmanitosti a početnosti svého parku hnacích vozidel, velmi vysokých nákladů spojených s implementací systému ETCS, a také s ohledem na termíny zahájení výhradních provozů na vybraných tratích sítě Správy železnic od 1. ledna 2025 (resp. od 1. ledna 2023) muselo ČD Cargo tento projekt včas zahájit. ČD Cargo respektuje veškeré termíny vycházející z Národního implementačního plánu ERTMS a Plánu moderního zabezpečení české železnice, vnímá implementaci vlakového zabezpečovače ETCS především jako nástroj značné navýšení bezpečnosti již tak velmi bezpečného módu dopravy a přistupuje k němu s maximální mírou společenské zodpovědnosti. Protože bez finanční podpory by tento projekt byl pro ČD Cargo ekonomicky náročný a finančně zatěžující je zároveň velmi důležité včas reagovat také na všechny dostupné dotační tituly. Nejinak tomu bylo i v případě první výzvy z programu CEF Transport. Projekt byl spolufinancován Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy (CEF), který je administrován Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) se sídlem v Bruselu. 

Redakce RT

Předmětem Grantové dohody, uzavřené v roce 2016, s poskytovatelem dotace bylo vybavení celkem 345 hnacích vozidel 21 různých řad s původním předpokládaným termínem pro dokončení do 31. prosince 2020. Nicméně z důvodu malého počtu výrobců a implementátorů, s ohledem na jejich kapacity, vysoké poptávce po tomto zařízení (což způsobovalo enormní ceny a dlouhé dodací lhůty) a nedostatek zkušeností jak na straně dodavatelů, tak na straně zadavatelů, nebylo v silách ČD Cargo naplnit podmínky uzavřené Grantové dohody. Tyto důvody si tak vyžádaly snížení počtu hnacích vozidel a společně s pandemií COVID-19 i určité změny v harmonogramu. 

Projekt tak byl redukován na zmíněných 128 vozidel ve třech různých řadách, a přestože projekty ETCS mají obecně svá specifika a ekonomika takových projektů je komplikovaná, realizaci tohoto rozsahu lze považovat za velmi úspěšnou. Projekt se řadí mezi průkopnické v České republice, kdy nastavení některých podmínek a procesů vznikalo teprve paralelně s tímto projektem. A projekt nezastavily ani dopady pandemie Covid-19 či krize s dodávkami některých dílů a komponent v dodavatelsko – odběratelských vztazích. 

V současnosti je maximum energie v rámci předmětných lokomotiv směřováno do pokračujícího školení strojvedoucích pro vedení vlaků pod dohledem ETCS, s tím souvisejícího ověřovacího provozu včetně koordinovaných zátěžových testů pod dohledem ETCS a dále do nastavení souvisejících procesů nezbytných pro plynulé a spolehlivé fungování těchto lokomotiv, tj. např. také servis systému ETCS. na těchto. Tedy probíhá velmi intenzivní příprava na výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS od ledna 2025.

Projekt 128 vozidel byl technicky uzavřen (všechny podmínky dotace splněny v souladu s Dodatkem č. 3 ke Grantové dohodě) k 31. prosinci 2023. Celkový max. příspěvek CEF na vybavení 128 lokomotiv mobilní částí systému ETCS činí 27,3 mil €, což odpovídá více jak 60 % z celkových investičních nákladů projektu. 

Redakce RT

S poskytovatelem dotace jsou v letošním roce vedena poslední jednání za účelem prokázání, že jsou naplněny všechny podmínky pro uzavření projektu, včetně schvalovacích procedur zařízení. Zástupci evropské agentury CINEA se 13. března 2024 zúčastnili prezentační jízdy na pravidelném vlaku Nex 60121 v úseku Cheb – Plzeň, který byl veden lokomotivou ř. 363 vybavenou zařízením ETCS, jež je kofinancované z této dotace. V úseku vybaveném traťovou částí ERTMS probíhala jízda vlaku spolehlivě pod plným dohledem zařízení ETCS.

Součástí úspěšného ukončení je rovněž umístění pamětní plakety v prostorách vedení společnosti a samolepky na příslušném vozidle, což je jedním z prvků povinné publicity pro všechny projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie.

Kromě této akce probíhá u ČD Cargo vybavování hnacích vozidel zařízením ETCS ještě z dalších dotačních výzev, a to v rámci dotačního programu CEF Transport, Operačního programu Doprava, či výzvy SFDI. Implementace ETCS je realizována tak, aby ČD Cargo bylo plně připraveno na postupné zahajování výhradních provozů vlaků pod dohledem ETCS dle harmonogramu Správy železnic a dalších manažerů infrastruktury v zemích, kde ČD Cargo svá hnací vozidla provozuje. 

 Zdroj: Redakce RT

Tagy