EU version

GDPR

Shromažďované osobní údaje

Společnost Grant Agent s.r.o., IČ: 49813072 se sídlem na Drnovská 573/69, Praha 6, 161 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246121, jakožto provozovatel řady webových portálů a poskytovatel dalších internetových služeb (dále jen „společnost“) shromažďuje následující údaje o uživatelích svých služeb:

Soubory cookie jsou použity k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech společnosti i mimo ně. Soubory cookie používá společnost i v případě, kdy uživatel využívá služby, jež společnost nabízí svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech prostřednictvím různých spotřebitelských soutěží, výzkumů a dotazníků, jichž se uživatel se svým souhlasem zúčastní.

Uživatel souhlasí s využitím cookies udělením informativního souhlasu pomocí lišty v horní části prohlížeče (podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který s účinností od 1. ledna 2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“)), nebo používáním webu. Podle směrnice jde zejména o využívání cookies (tzv. „session cookies"). EU předpis se zaměřuje zejména „na behaviorální cílení a zneužití soukromých informací u tzv. „neanonymních" (ze kterých je zřejmá identita uživatele) a „third-party" (ukládajících informace na jiné, než navštívené stránce) cookies.

Společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, celé znění naleznete zde. Více o GDPR naleznete také na webu UOOU.), zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro registraci uživatele na serverech je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při registraci (zejména adresné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě provozovatel poskytuje službu registrace na serverech, a jejíchž smluvní stranou je uživatel jako subjekt osobních údajů. V konkrétních případech může společnost zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů společnosti, nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů. Pokud uživatel předal či předá společnosti osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby (subjekty údajů) informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá společnosti za způsobenou škodu.

Vaše osobní údaje chráníme a nikdy je neposkytneme třetí osobě pro marketingové kampaně!

Údaje sbírané za provozu

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

Používání osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje chráníme v maximální možné míře a jsou shromažďovány zejména za účelem:

 • Používání služeb a produktů poskytovaných společností či třetími osobami na základě smluvního ujednání se společností a vypořádání všech práv a povinností vyplývající z objednávky dané služby a produktu (včetně např. administrace a provedení platby za danou službu či produkt)
 • Získání výhry ve spotřebitelských soutěžích organizovaných společností
 • Správy uživatelských účtů a přizpůsobení služeb poskytovaných společností potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů
 • Odesílání newsletteru prostřednictvím e-mailu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů. Odhlášení z přijímání Newsletteru lze provést v patičce každého rozesílaného newsletteru, nebo žádostí odeslanou na e- mailovou adresu editor(zav)railtarget(tečka)eu
 • Rozesílání výher ze soutěží, drobných dárků či zboží a služeb objednaných prostřednictvím některého webového portálu společnosti. Tyto údaje budou sloužit výhradně k doručení výhry, dárku či objednaného zboží a služby nebo k ověření kontaktních údajů
 • Vytváření a distribuce inzerce relevantní k zájmům uživatele, tzv. behaviorálně cílená on-line inzerce (jak funguje behaviorálně cílená reklama, se dozvíte zde). Online behaviorální reklama je způsob zobrazování reklamy na navštívených internetových stránkách tak, aby reklama více odpovídala zájmům uživatelů a byla tak pro ně maximálně relevantní. Takto získané údaje neumožňují identifikovat uživatele jako fyzickou osobu v reálném světě a jsou sbírána a analyzována striktně anonymně. Uživatelé mají kdykoli možnost volby mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy přihlášením nebo odhlášením se s behaviorálního cílení zde.
 • Analýza Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám, provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány a pro zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
 • Ochraně Vašich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb), i k ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • Vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností
 • Zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů
 • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře

Další shromažďované informace

Serverové protokoly

Když navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, typu prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. V případě servisního požadavku (využití formuláře s nahlášením technického problému / technického námětu) jsou tyto informace odesílány. Přístup k těmto informacím mají pouze superadministrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme a nikdy je neposkytneme třetí osobě pro marketingové kampaně!

Veškeré osobní údaje, které uživatel společnosti poskytne, budou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Vzhledem k tomu, že internet není zcela bezpečné prostředí, nemůže společnost zcela zaručit bezpečnost informací, které do jednotlivých služeb společnosti uživatelé přenesou. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření společnosti fyzické, technické či manažerské povahy. Společnost nicméně zaručuje, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která po ní lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů uživatelů je přístup k údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem uživatele a webovými stránkami společnosti šifrovány.

Každý uživatel nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci. Uživatelé berou na vědomí, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek společnosti nejsou šifrovány. Společnost proto v této souvislosti důrazně doporučuje nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací. Společnost upozorňuje uživatele, že její administrátoři nikdy nebudou po uživateli požadovat heslo.

K Vašim osobním datům může mít přístup (k těm, které k danému účelu potřebují):osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které Vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.
 • inkasní agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Doba zpracovávání osobních a dalších údajů a jejich zpřístupnění na základě zákona

Společnost uchovává informace jednotlivých uživatelů, dokud je aktivní jejich účet nebo dokud to vyžaduje jiná zákonná povinnost, nebo, v případě osobních údajů za základě vyjádření souhlasu subjektu údajů, do písemného odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem (subjektem údajů). Ani odvoláním souhlasu subjektu údajů tedy není dotčeno právo společnosti zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související.

Na základě platných právních předpisů je společnost povinna zveřejnit osobní údaje uživatele, informace o jeho IP adrese, provozu nebo jiných aktivitách uživatelů:

 • na základě žádosti soudu, Policie ČR, popř. jiných orgánů činných v trestním řízení včetně specializovaných útvarů
 • prosazování podmínek smlouvy s uživatelem
 • jako prostředek ochrany zabezpečení a integrity webu společnosti
 • uplatnění nebo ochrany práv, majetku a osobní bezpečnosti ostatních uživatelů služeb společnosti a dalších osob.

Časté dotazy:

 • Může společnost zpracovávat moje data i bez mého souhlasu?
  Odpověď: Ano, pokud k takovému zpracování má jiný přípustný právní důvod, například:
 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů atd.).
 • Musíte na mou žádost smazat veškeré osobní údaje o mojí osobě?
  Odpověď: Ne, na Vaši žádost jsme povinni smazat pouze takové osobní a zvláštní údaje, k jejichž zpracování jste nám udělil(a) souhlas. Na osobní údaje zpracovávané na základě jiných právních předpisů se vaše žádost o výmaz, či vaše žádost o uplatnění práva „být zapomenut“ nevztahuje.
 • Jaká jsou tedy moje práva, která se týkají GDPR?
  Odpověď: Čtěte následující výčet
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
 • Co to znamená „právo vznést námitku a jak ji uplatním?
  Odpověď:
 • Námitku můžete vznést u správce Vašich osobních údajů.
 • Pokud by se Vám například již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
 • Pokud by se Vám nelíbilo, že zpracováváme některé Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, můžete vnést námitku. Námitka bude posouzena a bude Vám odpovězeno ve lhůtě do 30ti kalendářních dnů, v případech, kdy posouzení námitky, či její zpracování nebude možné stihnou v této lhůtě, Vám může být odpovězeno až ve lhůtě 90 kalendářních dní od přijetí námitky
 • Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
 • V redakčních článcích uvádíte velké množství osobních dat. Vztahuje se na ně GDPR? Mohu uplatnit některé ze svých práv?
  Odpověď:
 • GDPR upravuje ochranu osobních dat žijících osob v takové formě, aby byla dodržena práva vycházející z další legislativy. V tomto případě je nutné řídit se odpovídajícími paragrafy Občanského zákoníku, který zakotvuje výjimečné situace, kdy je možné přistoupit k omezení osobnostních práv člověka. V souvislosti s touto problematikou hovoříme o tzv. zákonných licencích. Pomocí zákonných licencí lze, z důvodu veřejného zájmu, omezit některá osobnostní práva člověka. Statky, které vzejdou z tohoto omezení lze poté zpřístupnit společenskému využívání, přitom se nehledí, zda bylo projeveno svolení ze strany dotčeného člověka. Občanský zákoník obsahuje celkem 5 zákonných licencí, přičemž na redakční obsah, včetně obrazových a audio záznamů, se vztahuje zákonná zpravodajská licence. Pokud v některém ze článků uvádíme Vaše osobní data, můžete samozřejmě uplatnit své právo na opravu, či doplnění, nebo máte dle tiskového zákona právo, v přiměřeném rozsahu, na zveřejnění své reakce.
 • Jak Vás mohu kontaktovat?
  Odpověď:
 • V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte písemně na naší adrese: Grant Agent s.r.o.,  Drnovská 573/69, Praha 6, 161 00, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Správci a zpracovatelé osobních dat

 • Grant Agent s.r.o. (Provozovatel, správce)
 • iCU VISION (development, zpracovatel)
 • Facebook (S/N, správce i zpracovatel)
 • Twitter (S/N, správce i zpracovatel)
 • Google + (S/N, správce i zpracovatel)
 • Google a jeho partneři ( Reklamy, zpracovatel)
 • Seznam.cz a jeho partneři (reklamy, zpracovatel)
 • Adform a jeho partneři (reklamy, zpracovatel)
 • R2B2 a jeho partneři (reklamy, zpracovatel)
 • Strossle a jeho partneři (reklamy, zpracovatel)
 • a další, budeme průběžně doplňovat

Další informace naleznete ve Všeobecných podmínkách používání služby RailTarget.eu.

Cookies

Naše cookies Vám pomáhají. Pomocí cookies například měníme barvu odkazů, které jste již navštívili, nebo omezujeme počet zobrazení reklam během jedné návštěvy.

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
 • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Reklamní - první i třetí strany. Jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů. Když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho obsahu), tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat.

Důležité: Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Žádný z námi vytvořených cookie souborů nevede k individuální identifikaci uživatele / čtenáře, shromažďovaná data jsou anonymní.

Server RailTarget.eu používá následující cookies:

Jméno: cookie-souhlas
Platnost: 1 rok (po ukončení platnosti se po zavření okna prohlížeče smaže).
Obsah: slovo "ano"
Funkce: slouží pro identifikaci, že návštěvník vzal na vědomí informaci o ukládání cookies a o možnosti zabránit jejich ukládání ve svém prohlížeči.


Jméno: ASP.NET_SessionId
Platnost: Do konce relace (po zavření okna prohlížeče se smaže).
Obsah: sada náhodně vygenerovaných písmen a číslic.
Funkce: uchovává informaci o session

Server RailTarget.eu používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google (vytvořit odkaz na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/).

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Server RailTarget.eu používá cookies reklamních partnerů

zakázáním reklamních cookies nezakážete zobrazování reklamy, pouze se Vám bude zobrazovat reklama, která s velkou pravděpodobností nebude souviset s Vašimi zájmy.

Poznámka k blokování reklamních služeb: Námi provozované služby, k nimž získáváte přístup bezúplatně, financujeme z naprosté většiny z příjmů z inzerce. Z důvodu zajištění dalšího bezúplatného provozu našich služeb, jakož i za účelem zachování stávající úrovně poskytovaných služeb a jejich dalšího rozvoje, se prosím zdržte používání aplikací či jiných opatření sloužících k blokování námi zobrazované reklamy.

Principy ochrany osobních údajů používané našimi partnery:

Google:

Díky souboru cookie DoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu. Můžete si používání souboru cookie DoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Správce nastavení reklam. Společnost využívá i další cookie Google, o jejichž typech a zásadách se dozvíte více zde.

Při zobrazování reklam ze sítě Google mohou být také použity soubory cookie dalších dodavatelů či reklamních sítí třetích stran. Můžete weby těchto třetích stran navštívit a odhlásit si na nich používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu (pokud dodavatel nebo reklamní síť tuto možnost nabízí).

Facebook:

Facebook dodržuje samoregulační principy pro online behaviorální reklamy (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) a účastní se programů, které nabízejí možnost tento typ reklam odmítnout. Nesouhlas s používáním cookies můžete vyjádřit pro všechny zúčastněné společnosti přes tyto weby:

Seznam.cz

Společnost Seznam.cz využívá cookie pro behaviorální cílení reklamy. Behaviorální reklama spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu (tématikou jimi navštívených stránek), za účelem zobrazení pouze takové reklamy, která by mohla konkrétního uživatele ve skutečnosti zajímat. Behaviorální reklama pracuje s informacemi, které jsou uložené v Cookies webových prohlížečů. Data uložená v těchto souborech jsou později rozdělena do několika charakteristických skupin (například AutoMoto, ženské weby, atd). Nemělo by se tedy stát, že fanouškovi fotbalu, který pravidelně sleduje výsledky utkání, se objeví reklama na kurzy baletu.

Vypnutí zájmových reklam v desktopových zařízeních

zakázáním reklamních cookies nezakážete zobrazování reklamy, pouze se Vám bude zobrazovat reklama, kterou s velkou pravděpodobností nebude chtít ani vidět.

Úroveň ochrany před cookies lze nastavit v prohlížeči, a to až na celkové blokování všech cookies z celého internetu. Zvyšuje to úroveň bezpečnosti, ale také to může zkomplikovat prohlížení internetových stránek nebo znemožnit přihlášení do některých stránek a služeb.

Nastavení pro přijímání cookies souborů se obvykle nachází v „Možnosti“ nebo „Preference“ v menu vašeho prohlížeče. Pro lepší pochopení tohoto nastavení vám mohou být užitečné níže uvedené odkazy. Také můžete použít nápovědu minoritních prohlížečů, na které zde neodkazujeme přímo.

Vypnutí zájmových reklam v mobilních zařízeních

zakázáním reklamních cookies nezakážete zobrazování reklamy, pouze se Vám bude zobrazovat reklama, kterou s velkou pravděpodobností nebude chtít ani vidět.

V iPhonu, iPadu nebo Androidu můžete změnit nastavení zařízení a upřesnit, zda chcete vídat online reklamy založené na zájmech.

Na iPhonu nebo iPadu:

 • Přejděte do Nastavení - Soukromí - Reklamy a zapněte Omezit sledování reklam.

Na Androidu (verze 2.2 a novější) a ve službách Google Play (verze 4.0 a novější):

 • Přejděte na Nastavení Google - Reklamy - Klepněte na Odhlásit ze zájmově orientované inzerce a vyberte OK.