EU version

Etický kodex

Etický kodex redakce se řídí zásadami "pět p"

I. Pravdivost

Redakce RAILTARGET publikuje v souladu autorskoprávními předpisy a odlišuje redakční obsah od publicistiky. V takovém případě volí označení typu KOMENTÁŘ, NÁZOR, POLEMIKA, ANALÝZA. Ověření publikovaných zpráv vychází z minimálně dvou zdrojů, které jsou vždy pojmenovány. Ve výjimečných případech se lze opřít o tvrzení jednotlivce, pakliže je známa jeho identita a věrohodnost. Uvedená teze se netýká oficiálních tiskových podkladů státních a veřejných institucí.

II. Přesnost

Ve všech případech ekonomických analýz či prognóz pracuje redakce s exaktními údaji a přesnými odkazy, odkud byly čerpány.

III. Přezkoumatelnost

Jakýkoli publikovaný článek může být podroben zpětné kontrole a upraven v souvislosti s aktuálním děním. V tomto případě je takováto úprava označena a definována.

IV. Pluralita

Redakce nehodlá stranit jakémukoli názoru či postoji, pakliže neporušuje zákony České republiky. Redakce RAILTARGET si ovšem uvědomuje důsledky represí dvacátého století ze strany diktátorských režimů. Jejich nynějším stoupencům a zastáncům nehodláme poskytovat jakýkoli prostor, a to ani ve formě placených a označených PR článků.

V. Přívětivost

Redakce reaguje na upozornění, výtky, kritiku. Pokud jde o věcnou kritiku, komunikuje. Neúmyslné chyby, na něž je redakce upozorněna, musí být promptně upraveny a pisatel o tom musí být informován.