EU version

Účelový převod tisícovky vagonů, ukradené jméno. Něco se děje ve firmách bratří Šušků

Účelový převod tisícovky vagonů, ukradené jméno. Něco se děje ve firmách bratří Šušků
foto: Pinterest/Vagony na železnici
09 / 01 / 2024

Účetní transakce firem spadajících do portfolia bratří Šušků připomínají hru skořápky. Hmotný majetek i nepodložené dluhopisy se stěhují z jedné firmy do druhé dost možná pro to, aby se vyhnuly orgánům finanční správy.

Také letos došlo k transakci vyvolávající otázky. Více než tisícovku nákladních železničních vagonů přepsali vlastníci společnosti Financial Found, tedy bratři Peter a Rudolf Šuška, na nově vzniklou společnost Cargo Wagon a.s. Ale ani tam neměly vozy dlouhého stání, v podstatě obratem zase putovaly do dalšího jimi vlastněného subjektu TSS a.s.

Podivné obchodní transakce se dějí v železniční branži. Postarala se o ně společnost Cargo Wagon a.s., tato nově založená společnost vznikla odštěpením části jmění společnosti Financial Found a.s. z impéria bratří Šušků. Podle všech veřejně dostupných informací se však zdá, že se ve skutečnosti jedná o skrytou „likvidaci“ společnosti. Kompetentní úřady může ale zajímat, že se firma vnitřně „rozkládá“ bez vypořádání stávajících závazků, a to včetně těch daňových, kterými je zatížena.

Účelovosti nasvědčuje hned několik faktů. Ze společnosti Financial Found byl v roce 2023 vyveden prakticky veškerý dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě přibližně 1,8 miliardy korun, a to do v únoru 2023 vzniklé společnosti Cargo Wagon a.s., která si na zasedání určila, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu opět jedinému akcionáři jako předem určenému zájemci, což je ve firmách bratří Šušků standardní praxe. Mlžení se dá jistě nalézt i v dalších krocích, které jsou právně napadnutelné.  Asi je jen shoda okolností, že bratrské duo vybralo pro nově vzniklý subjekt stejný název, jakým se honosí zavedená slovenská společnost Cargo Wagon, která na rozdíl od české „skořápky“ nese všechny známky fungující firmy od webu, přes zveřejňování výročních zpráv, reference, až po zakázky.

Přestali zveřejňovat

V neposlední řadě může pro majitele bratry Šušky představovat problém s příslušnými orgány, že při vzniku Cargo Wagon a.s. je v projektu odštěpení tvrzeno, že žádná z přeměňovaných společností neemitovala dluhopisy. Financial Found nejen, že mezi lety 2012 až 2019 vykazovala vydané dluhopisy v hodnotě 2 miliardy Kč, ale od roku 2019 přestala navíc zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin obchodního rejstříku, tak jak jí ukládá zákonná povinnost. Z poslední zveřejněné uzávěrky vychází, že za rok 2019 společnost vykázala celková aktiva ve výši 6,7 miliardy Kč, čistý obrat 327 mil. Kč a výsledek hospodaření za účetní období (zisk po zdanění) představoval ztrátu -151 mil. Kč. Ani z ekonomických výsledků předchozích let se tedy nejeví jako reálné, že by společnost mohla v následném období uhradit emitované dluhopisy, pokud tak neučinila ani v předchozím desetiletí.

„Honosné sídlo“

Jak opět vyplývá z rejstříku, k datu 30. října 2020 společnost Financial Found a.s. změnila sídlo a tím i příslušnost rejstříkového soudu z Ostravy do Prahy. Jak patrné z přiložené fotografie, sídlo na adrese Musílkova 257/48, Praha 5 – Košíře, rozhodně neodpovídá běžnému sídlu společnosti, která navenek vykazuje miliardová aktiva.

Sídlo / Redakce RAILTARGET

Vagóny se nezastavily

Asi nejzajímavější transakcí je, že ani nástupnická Cargon Wagon a.s. nezůstala konečnou stanicí pro přibližně tisícovku vagonů, jejichž několika stránkový seznam lze nalézt jako přílohu ve sbírce listin. Začátkem srpna letošního roku byl statutárními orgány zpracován dokument týkající se dalšího projektu rozdělení, kterým byly železniční vozy a smlouvy o jejich pronájmech převedeny dále na společnost TSS Cargo a.s. Zajímavé je načasování celé transakce. Účetní závěrka obsahuje data a hodnoty odpovídající stavu po prvotním projektu přeměny, ke kterému došlo 1. dubna 2023, tedy ke vzniku společnosti spojenou s převodem železničních vozů ze společnosti Financial Found a.s. na nově vznikající společnost Cargo Wagon. Jediný den poté 2. dubna 2023, tedy následující den po sestavení účetní závěrky, byly železniční vozy převedeny dalším projektem přeměny rozdělením ze společnosti Cargo Wagon a.s. na společnost TSS Cargo a.s.

Finančnímu úřadu už došla trpělivost

Nedobrá finanční kondice a řada s velkou pravděpodobností účelových účetních kroků u společnosti Ostravské opravny a strojírny, která rovněž spadá do portfolia Šuškových nezůstala na konci roku 2021 bez povšimnutí úřadů. Po prvotním prověřování NCOZ se následně rozhýbalo i Finanční ředitelství pro Moravskoslezský kraj a vydalo rozhodnutí o zřízení zástavního práva na obchodní podíl a majetek firmy pro nesplnění daňové povinnosti ve výši 145,6 mil. Kč.

Zdroj: Redakce RAILTARGET, Cargo Wagon, or.justice.cz

Tagy