EU version

Slovensko proti prúdu: Finálne riešenie poplatkov za železničnú dopravnú cestu stále neexistuje

Slovensko proti prúdu: Finálne riešenie poplatkov za železničnú dopravnú cestu stále neexistuje
foto: ŽSR / Public domain/vlak ŽSR
07 / 02 / 2024

Napriek predvolebným sľubom zakomponovaným do vládneho vyhlásenia vláda nerobí konkrétne kroky na podporu železničnej nákladnej dopravy. Hoci Európska únia jasne smeruje svoju pozornosť na túto ekologickú variantu prepravy, Slovensko ide stále proti európskemu trendu.

Železničná doprava spĺňa prísne a presné predstavy o ekologickom spôsobe osobnej a nákladnej prepravy. Preto EÚ pripravila konkrétne opatrenia rozvoja železníc, ktorých cieľom je zjednotenie železničnej prevádzky v členských štátoch EÚ a vzájomné systémové a komunikačné prepojenie. Cieľom je presunúť cestnú dopravu na železnicu.

Aj napriek tomu tento európsky trend slovenská vláda stále hmatateľné kroky na posilnenie postavenia železničnej dopravy na Slovensku nerobí. Chýba dlhodobá stratégia, ktorá by sa opierala o základné piliere: cenu za využívanie dopravnej cesty, dokončenie notifikácie systému jednotlivých vozňových zásielok v Európskej únii a jeho uvedenie do praxe a systémové investovanie do rozvoja železničnej infraštruktúry. Aj finančnú a administratívnu záťaž skôr praje priamemu konkurentovi železnice a to kamiónovej doprave.

Jedným zo základných pilierov konkurencieschopnosti železničnej dopravy je cena za dopravnú cestu. Aby bolo možné uzatvárať dlhodobé záväzky, je nutné poznať výšku nákladov dopravcu. Manažér infraštruktúry ŽSR stanovil od nového roku cenu za užívanie železnice len na tri mesiace dopredu. Oproti tomu je cenník mýta pre kamióny platný od roku 2019, ako uvádza webová stránka emyto.sk.

Do roku 2011 bola cena za použitie železničnej dopravnej cesty určená skutočnými nákladmi prevádzkovateľa dopravnej cesty s ohľadom na získané zdroje z verejných financií. Súčasťou ceny však boli aj niektoré doplnkové a vedľajšie služby, ktoré však všetci dopravcovia nevyužili. Tieto ceny, ktoré boli jedny z najvyšších v Európskej únii, boli takto nastavené od roku 2003.

Po roku 2011 došlo k zmene systému spoplatnenia železničnej infraštruktúry. Nové pravidlá sú založené na variabilných nákladoch a už zodpovedajú ustanoveniam Smernice Európskeho parlamentu. Zavedenie novej metódy poplatkovania však neprinieslo dostatočnú reguláciu ceny za vlkm vrátane doplnkových služieb (služby posunu, technickej kancelárie, pomerné náklady na služby poskytovania trakčného prúdu a telekomunikačných služieb...), aby sa stala železnica konkurencieschopnejšia. Absencia investícií do modernizácie železničnej infraštruktúry a súvisiacich oblastí zvyšuje náklady ŽSR, ktoré sa ďalej premietajú do cien pre jednotlivých dopravcov.

Denne vyráža na cesty tisíce kamiónov, ktoré preťažujú kapacitu mnohých miest a obcí, spôsobujú kolóny, vážne dopravné nehody, sú neekologické a závislé od počasia. Do poškodených ciest sa opakovane investujú nemalé finančné prostriedky. Železnice tieto problémy vedia vyriešiť, napriek tomu nie je do jej rozvoja investované. V súčasnej dobe je technicky aj technologicky zastarané, dočasné aj trvalé obmedzenia priamo ovplyvňujú rýchlosť a časovú spoľahlivosť súprav, údržba je nedostatočná.

Tabuľka sleduje vývoj objemu jednotlivých druhov prepravy v rokoch 2017-2021. Najsilnejšie zastúpenie má dlhodobo cestná doprava, tá železničná stagnuje.

redakce RailTarget / tabulka

 redakce RailTarget / graf

Riešením vyťaženosti slovenských ciest a diaľnic je zavedenie systému jednotlivých vozňových zásielok. Zákazníci kupujú prepravu tovaru v osobitých vagónoch. Každý z týchto vagónov je potom jednotlivo pripojený a následne odpojený od súpravy na rôznych železničných staniciach. Tento druh prepravy svojou povahou priamo konkuruje cestnej nákladnej doprave, predovšetkým tej regionálnej. Vďaka tomu je najlepším nástrojom, ako previesť kamiónovú dopravu na železnicu, a ako zabrániť kolapsu slovenských ciest a diaľnic. Podľa prepočtov je možné presunúť až jeden milión jázd kamiónov ročne.

V rámci Európskej zelenej dohody (Green Deal) sa majú emisie skleníkových plynov z dopravy do roku 2050 znížiť o 90 %. Železničná doprava je vďaka najmenšiemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie ideálnym prostriedkom na dosiahnutie vytýčeného cieľa. S tým súvisí zvýšenie zastúpenia železničnej dopravy a vzájomná spolupráca s ostatnými druhmi dopravy, efektívnejšie nastavenie cenového a administratívneho zaťaženia železničných dopravcov, najmä včasné nastavenie jasných pravidiel a predvídateľných poplatkov.

Tagy