EU version

Revoluce v podpoře dopravních projektů EU: Dotace bez byrokracie a zbytečného schvalování!

Revoluce v podpoře dopravních projektů EU: Dotace bez byrokracie a zbytečného schvalování!
foto: Flickr.com/ Rob Dammers/ Public Domain/Praest RTB Cargo 193 726
28 / 03 / 2024

Revoluční změny v dotační politice dopravních projektů v EU jsou tady. Jaké jsou jejich přednosti a rizika?

Na úvod zásadní fakta. Evropská komise zveřejnila výzvu k předložení faktických podkladů pro posouzení důsledků veřejné podpory pro železniční a vnitrozemskou vodní dopravu včetně multimodálních přeprav.

Pro pochopení celé problematiky je potřeba si připomenout kontext. Politická vůle členských států a části Evropské komise již v minulosti upozorňovala na to, že kýžená dekarbonizace dopravního odvětví a podpora nízkoemisních přeprav na železnici a na vodě potřebuje velkorysejší zacházení. Ideálně tzv. blokovou výjimku, kterou umožňuje dle článků 93 a 108 Smlouva o fungování EU. A proč? Všechny podpůrné programy se musí totiž Evropské komisi notifikovat, což představuje zdlouhavý a expertně náročný proces, v němž komise zjišťuje, zda konkrétní podporou, kterou chce uplatnit členský stát, nedochází k narušení hospodářské soutěže a tržních pravidel.

Jak to chodí v ČR? Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže tak doposud notifikuje Evropské komisi všechny své programy, např. podporu mobilních zařízení ETCS, podporu vleček a překladišť a také osvobození poplatku POZE pro drážní dopravu, které sice Parlament ČR schválil, ale podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže představovaly také  veřejnou podporu. Notifikace v tomto případě probíhala více než rok a vyjadřovaly se k ní různé části administrativy. 

Na scéně je tedy nové pravidlo. Evropská komise přistoupila k přípravě blokové výjimky také proto, že se do budoucna v celé EU chystá masivní reinvestování výnosů emisních povolenek z dopravy do dekarbonizačních programů. Administrativně by bylo totiž velmi obtížné všechna tato řízení o povolení čerpání podpory zvládnout.

Pojďme se podívat na další výhody. Osvobození od notifikace bude bezesporu přinášet větší suverenitu Ministerstva dopravy při tvorbě dotačních programů. Odpadnou pověstná tvrzení „na tento program podpory EU nikdy nepřistoupí, proto to ani nebudeme zkoušet“. Programy se v ideálním případě budou muset jen konzultovat s ÚOHS, nebo evidovat a reportovat Evropské komisi.

Na druhou stranu je nutné připustit, že masivní investice zejména z výnosů z emisních povolenek mohou v dopravním trhu EU vytvořit významné nerovnosti mezi jednotlivými členskými státy. Hospodářským výkonem, průmyslem, a tedy i dopravou velké státy budou generovat násobně vyšší výnosy z emisních povolenek a jejich programy budou robustnější než programy středních a menších států.

Evropská komise proto spustila proceduru veřejných konzultací k této blokové výjimce, které se může zúčastnit každý subjekt až do 3. dubna 2024. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zároveň požádal subjekty z dopravy, aby svoje případná vyjádření zaslaly také na elektronickou adresu Úřadu, aby získal přehled o pozicích subjektů z ČR a mohl je vhodným způsobem při přípravě výjimky reprezentovat na evropské úrovni.

Připomeňme, že tzv. blokovými výjimkami se rozumí takový okruh kategorií a druhů veřejné podpory, u nichž se za splnění předem definovaných podmínek předpokládá a priori jejich slučitelnost s vnitřním trhem Evropské unie. S ohledem na závěr o jejich slučitelnost pak jsou tato dotační opatření vyňata ze schvalování Evropskou komisí v rámci tzv. notifikačního procesu. Bez nutnosti detailního zkoumání toho kterého dotačního titulu pak lze dotace celkem snadno poskytnout.

Zdroj: Evropská unie; Redakce RT

Tagy