EU version

Podivnosti v kauze Liberty nemají konce! ERÚ mlží a tápe ve svých vlastních stanoviscích

Podivnosti v kauze Liberty nemají konce! ERÚ mlží a tápe ve svých vlastních stanoviscích
foto: Liberty Ostrava / Public domain/Liberty Ostrava
26 / 02 / 2024

Liberty chce provozovat vlastní lokální distribuční soustavu elektřiny v areálu v Ostravě Kunčicích. Odpovědi Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jsou zarážející.

ERÚ slovy svého mluvčího, Michala Keborta, potvrdil zahájení řízení o tzv. uložení povinnosti nad rámec licence. Podle jeho vyjádření ERÚ v době zahájení řízení disponoval informacemi, které byly zákonným předpokladem pro zahájení uvedeného řízení. Řízení bylo zahájeno z preventivního hlediska. „Včasné (preventivní) zahájení řízení je v zájmu odběratelů, aby nedošlo k přerušení dodávek, pokud by se situace náhle zhoršila,“ uvedl dále Kebort, podle něhož samotné zahájení řízení však neznamená, že k takovému kroku skutečně dojde. Úřad nesdělil, kdy bylo řízení zahájeno, a to s ohledem na zákonnou mlčenlivost.

Zároveň úřad potvrdil, že nebylo zahájeno řízení o odebrání licence na provoz lokální distribuční soustavy společnosti Liberty Ostrava. „Takové řízení zahájeno nebylo a ve Vámi psaném článku uvedená informace, že je takové řízení předpokladem pro zahájení řízení o uložení povinnosti nad rámec licence, je účelově použitou nepravdou,“ konstatoval mluvčí Kebort.

U tohoto bychom se měli zastavit. Energetický regulační úřad na svých stránkách uvádí k výkladu § 10 odst. 7 energetického zákona toto:

„Aby mohl žalovaný (ERÚ, pozn. redakce) postupovat podle § 10 odst. 7 energetického zákona a uložit vlastníkovi energetického zařízení povinnost poskytnout (jinému) držiteli licence svá energetická zařízení pro převzetí povinnosti nad rámec licence, je třeba existence veřejného zájmu a naléhavé potřeby pro zajištění těchto činností a současně musí dojít ke zrušení licence nebo oznámení o zahájení řízení o zrušení licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 energetického zákona (tj. přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie). Jde o podmínky, které musí být splněny kumulativně, tudíž absence jedné z nich automaticky vylučuje možnost uložení povinnosti podle § 10 odst. 7 energetického zákona.

Pokud jde o podmínku zrušení licence, event. zahájení řízení o zrušení licence, je třeba ji shledat naplněnou i v případě, že byla licence změněna ve smyslu jejího zúžení, event. zahájeno řízení o změně licence v tomto smyslu. Takový závěr je zcela v souladu s § 9 odst. 4 energetického zákona, podle něhož v případě rozhodnutí o změně licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 energetického zákona, jehož důsledkem je zmenšení vymezeného území, zúžení seznamu provozoven, pro něž byla licence udělena, nebo omezení rozsahu podnikání, se přiměřeně použijí ustanovení § 10 odst. 4 až 9 energetického zákona. Z uvedeného je tedy zřejmé, že § 10 odst. 7 energetického zákona lze aplikovat i v případě změny licence ve smyslu jejího zúžení.“ Tento prezentovaný názor ERÚ opírá o citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. února 2013, sp. zn. 62A 5/2011.

Celý text je dostupný na: //eru.gov.cz/poskytnuti-energetickeho-zarizeni-pro-prevzeti-povinnosti-nad-ramec-licence

Takže ERÚ sám deklaruje ve zveřejněném výkladovém stanovisku, které naposledy redigoval 5.4.2022, že nelze uložit povinnost nad rámec licence bez současného odebrání licence původnímu držiteli, ale nyní nám říká, že se dopouštíme šíření nepravd reprodukcí jeho vlastního výkladového stanoviska.

Jaké podivnosti se dějí v této kauze? Liberty Ostrava nyní zjevně nesplňuje podmínky pro odebrání nebo zúžení licence, ostatně ERÚ ani nezahájilo příslušné řízení, přesto chce udělit na stejnou energetickou soustavu právo jinému provozovateli? To je minimálně v rozporu s roky vžitou zásadou „jedno zařízení – jedna licence“.  ERÚ nám teď vlastně říká, že Liberty je zřejmě dál způsobilé pro provoz licence, neboť ERÚ nezahájil řízení o odebrání licence, ale přesto Liberty Ostrava z preventivních důvodů přijde o možnost provádět licencovanou činnost. Dává vám to smysl?

Zeptali jsme se nicméně i na to, proč byla vybrána společnost UCED Vítkovice, jakožto potenciální provozovatel.  „V rozporu s Vámi prezentovaným tvrzením Vás upozorňujeme, že nedošlo k výběru konkrétního subjektu, kterému by bylo uloženo opatření nad rámec licence, protože žádná povinnost uložena nebyla – vzhledem k tomu, že dosud nevznikly zákonné důvody. S danou společností probíhala jednání, protože disponuje potřebnými kapacitami a zajistit provoz by dokázala s potřebnou rychlostí – což je především v zájmu odběratelů. Jednání jsou však vedena i s jinými subjekty,“ uvedl Kebort.

Možný vztah mezi UCED Vítkovice a skupinou CE Industries miliardáře Jaroslava Strnada, který chce podle Insider informací, které proběhly už i tiskem, získat celý areál Liberty Ostrava, ERÚ nikterak nezajímá. „Pro ERÚ je zásadní, zda společnost, která by byla případně pověřená opatřením nad rámec licence, splňuje výše uvedené podmínky. Otázky vazeb účastníků řízení není pro řízení ze zákona relevantní,“ odpověděl na náš dotaz dále mluvčí Kebort.  Je tak dost dobře možné, že v rámci boje o převzetí Liberty Ostrava sehraje ERÚ poněkud podivnou roli. Máme za to, že v daném řízení rozhodně nejde o dodávky energií, neboť ty k nájemcům areálu i nadále bez problému proudí a Liberty Ostrava tak zabezpečuje lokální distribuční soustavu řádně.

Z odpovědí ERÚ je naprosto zřejmé, že se naše redakce dotkla citlivého místa a ERÚ začíná střečkovat. Jinak si neumíme vysvětlit výkladový střet, resp. nesoulad, který jsme nastínili výše. Anebo úředníci ERÚ neznají energetický zákon a svá vlastní výkladová stanoviska, kterými se zavazují? V každém případě by nebylo od věci, aby si ERÚ ujasnil, zda koná v souladu se zákonem.

Zdroj: ERÚ

Tagy