EU version

Liberty Ostrava: Insolvenční návrh z opatrnosti, nebo nutnosti?

Liberty Ostrava: Insolvenční návrh z opatrnosti, nebo nutnosti?
foto: Liberty Ostrava/Public Domain/Liberty Ostrava
19 / 06 / 2024

Společnost Liberty Ostrava podala očekávaný insolvenční návrh. RAILTARGET se podíval na podrobnosti tohoto kroku, včetně splnění zákonných podmínek a vyjednávání restrukturalizačních plánů. Přinášíme přehled aktuální situace a její dopad na věřitele a ocelářský průmysl.

Dne 13.06.2024 realizovala společnost Liberty Ostrava očekávaný krok, tedy podání insolvenčního návrhu. Tomu předcházelo využití možností, které poskytl nový zákon o preventivní restrukturalizaci. Konkrétně moratoria. Nejdříve jen vůči dodavateli energie TAMEH a následně vůči všem věřitelům.

Je totiž potřeba si uvědomit, že preventivní restrukturalizace předpokládá splnění několika zákonných podmínek. RAILTARGET se podíval, o jaké jde.  Za prvé, podnikatel musí být v dobré víře v zachování nebo obnovu provozuschopnosti závodu podnikatele restrukturalizačními opatřením. A za druhé, podnikatel nesmí být v úpadku ve formě platební neschopnosti. Avšak se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jeho finanční potíže dosahují takové závažnosti, že by v případě nepřijetí navrhovaných restrukturalizačních opatření došlo k jeho úpadku.

Zpětnou optikou se nabízí otázka, zda již při zahájení preventivní restrukturalizace bylo vyhověno liteře zákona.

RAILTARGET si také všimnul, že v rámci zmíněné preventivní restrukturalizace a jednou prodlouženého moratoria bylo také vyjednáváno s věřiteli o dvou variantách restrukturalizačního plánu. Restrukturalizační plány by věřitele očividně ukolébaly (s ohledem na procento schvalujících tento restrukturalizační plán). Horší varianta totiž slibovala úhradu závazků do roku 2026. Což je pro mnoho podnikatelů věřitelů lepší varianta než nutnost odpisu těchto pohledávek.

Nicméně k realizaci jednoho ze dvou vypracovaných restrukturalizačních plánů nedojde, neboť management Liberty Ostrava těsně před datem skončení moratoria vyhodnotil, že situace je zralá na podání insolvenčního návrhu.

RAILTARGET zjistil, že insolvenční návrh, společně s návrhem na povolení reorganizace byl zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 13.06.2024. Souběžně s tímto krokem bylo věřitelům oznámeno ukončení preventivní restrukturalizace.

Nyní má soud lhůtu na vyhodnocení insolvenčního návrhu, následně rozhodnutí o úpadku a případně určí další kroky (může být například rozhodnuto k některým postupům Liberty předběžným opatřením, aby se zabránilo snižování majetkové podstaty). Bude také ustanoven insolvenční správce. Ten bude vybrán z řad insolvenčních správců se zvláštním povolením (kteří jsou ustanovování pro velké podniky s obratem nad 50 mil. Kč nebo počet zaměstnanců nad 50, případně při reorganizacích).

Věřitelé již nyní mohou přihlašovat své pohledávky, a to nejméně do doby, která bude určena v rozhodnutí o úpadku. Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek bude svoláno přezkumné jednání k těmto přihláškám a schůze věřitelů. Následovat bude (lze očekávat až za několik měsíců) rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (reorganizace nebo konkurz).

Podívali jsme se i na to, co je obsahem insolvenčního návrhu. Jsou zde informace odůvodňující, jak k úpadku došlo: „Došlo k řadě globálních událostí (pandemie COVID-19, válečný konflikt na Ukrajině, nárůst úrokových sazeb, inflační tlaky), které postihly ocelářský průmysl. Všechny ocelářské společnosti byly globálně ovlivněny nedostatkem poptávky a exponenciálně rostoucími náklady na energie. Ocelářský průmysl v Evropě čelil výzvám v důsledku nadměrného dovozu ze zemí s nízkými výrobními náklady nebo ze zemí s vysokou státní podporou.“

Z insolvenčního návrhu vyplývá, že Liberty má závazky více než 5,034 miliardy korun. Podstatnou část závazků tvoří závazky vůči dodavateli energií Tameh, které však Liberty neuznává v plné výši. Právě Tameh však upozorňoval dlouhodobě, že Liberty zneužilo ochranné moratorium k oddálení řešení svého úpadkového stavu. Samotný dodavatel Tameh skončil také v insolvenci již v prosinci loňského roku právě z důvodu nehrazení závazků ze strany Liberty.

Otázkou je, zda ekonomické informace, kterými management disponoval, nemohl management vyhodnotit dříve již v rámci svých kroků realizovaných na podzim 2023. V případech, kdy má podnik finanční obtíže je povinnost managementu tyto obtíže včas identifikovat a určit odpovídající právní rámec pro toto řešení.  Pokud tak neučiní, nastupuje odpovědnost majitelů a managementu za to, že včas nepřistoupili ke správnímu a efektivnímu řešení finančních obtíží.

Žaloby, které mohou postihovat chybné vyhodnocení situace mohou být jak občansko, tak trestněprávní.

Poměrně novou záležitostí (od r. 2021) je tzv. žaloba na doplnění pasiv, kterou lze zkráceně popsat pravidlem, když neplatí firma, platí manažer. Ta bývá využita v případě prohlášení konkursu, a bývá v žalobě požadováno, že člen statutárního orgánu je povinen poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnoty majetku korporace. Soud u této žaloby přihlíží, jakou měrou přispělo porušení povinnosti statutárního orgánu k nedostatečné výši majetkové podstaty.

Co lze aktuálně doporučit věřitelům společnosti Liberty Ostrava? Určitě včas a řádně přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení a sledovat průběh insolvenčního řízení v rejstříku. S ohledem na průběh jiných objemově obdobných insolvenčních řízení lze předpokládat také vstup státního zastupitelství do daného řízení. Věřitelé by si měli kontrolovat, zda se sami neocitli v úpadkovém stavu, může k tomu pomoci aplikace na stránkách ministerstva spravedlnosti.

Zdroj: Insolvenční rejstřík; Redakce RAILTARGET

 

Tagy