EU version

ERÚ hrozí ostravské huti správním řízením. Bude LIBERTY bez elektřiny?

ERÚ hrozí ostravské huti správním řízením. Bude LIBERTY bez elektřiny?
foto: Liberty Ostrava / Public domain/Liberty Ostrava
20 / 02 / 2024

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil správní řízení s LIBERTY Ostrava. Bude huť kompletně bez elektřiny?

Fungující firma miliardové hodnoty na lukrativním pozemku navíc s areálem s množstvím nájemců, tisíce dělníků, kteří kvůli finančním machinacím vlastníka Gupty a zcela zanedbanému dohledu státu žijí v obavě ze ztráty zaměstnání. Nyní se do podobné situace dostávají také zaměstnanci firem, které v areálu Liberty Ostrava podnikají. Do vyhrocené hry s osudy lidí totiž vstupuje další hráč – státní úřad, který přikládá pod oheň: Energetický regulační úřad (ERÚ) se totiž obává kolapsu dodávek, a proto zahájil správní řízení, aby společnosti Liberty Ostrava a.s., odebral licenci na distribuci elektřiny v areálu této firmy.

Ke kroku předání činnosti distribuce jiné firmě se přitom přistupuje zcela výjimečně, v případě, že současný držitel licence na distribuci pozbude své schopnosti distribuovat (přijde o licenci, nebo pokud např. nemá splněny své povinnosti směrem k operátorovi trhu). Je třeba mít na paměti, že distributor není vlastníkem energie, kterou distribuuje, vlastní pouze infrastrukturu, kterou je elektřina (plyn, teplo) rozváděno ke koncovým odběratelům.

Takže skutečnost, že Liberty Ostrava nemá zajištěné dodávky energií pro svou vlastní výrobu, neznamená, že jí provozovaná lokální distribuční soustava není schopná distribuovat. Nájemci v areálu Liberty Ostrava musí mít jako každý uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny (plynu nebo tepla) a tuto elektřinu jim pak po areálu rozvede zmíněná LDS Liberty Ostrava.

Liberty Ostrava / Public domain

Problém nicméně může nastat, pokud zmíněná lokální distribuční soustava nebude mít zajištěnu dodávku energií na vlastní provoz distribuční soustavy. To je ale nicméně problém poměrně snadno řešitelný a není třeba zahajovat ihned správní řízení a distribuci předat jiné firmě – stačilo by LDS na toto upozornit.

Postup, který zvolil ERÚ se mi jeví jako zbytečně brutální a bez jakékoli snahy situaci v Liberty Ostrava nevyostřovat, navíc budí více otázek, než že by přinášel řešení.

Zahájil ERÚ řízení z moci úřední nebo na podnět? Provedl si ERÚ vlastní šetření a na jeho základě zahájil řízení s LDS Liberty Ostrava, nebo existuje jiný subjekt, který má zájem distribuci v rámci areálu Liberty Ostrava převzít, a proto dal ERÚ podnět a poskytl náboje proti LDS Liberty Ostrava? Jaké řízení se vlastně vede? O odebrání licence? O uložení povinnosti nad rámec licence? Jedná ERÚ nezávisle nebo v něčí prospěch?

Energetický zákon definuje povinností dodávek tepelné energie a povinností distribuce elektřiny a distribuce plynu nad rámec licence jako povinnost převzetí povinností držitele licence, který přestal provádět výkon licencované činnosti, jiným držitelem licence.

Podle tohoto ustanovení fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla zrušena licence nebo je takové řízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě naléhavé potřeby zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá energetická zařízení pro převzetí povinnosti nad rámec licence jinému držiteli licence na distribuci, kterému byly tato povinnost uložena.

Liberty Ostrava / Public domain

Aby mohl ERÚ postupovat v řízení o uložení povinnosti nad rámec licence a tedy uložit vlastníkovi energetického zařízení (LDS Liberty Ostrava) povinnost poskytnout jinému držiteli licence svá energetická (distribuční) zařízení, je třeba existence veřejného zájmu a naléhavé potřeby pro zajištění těchto činností a současně musí dojít ke zrušení licence nebo oznámení o zahájení řízení o zrušení licence (tj. přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie). Jde o podmínky, které musí být splněny kumulativně, tudíž absence jedné z nich automaticky vylučuje možnost uložení povinnosti nad rámec licence jinému subjektu.

ERÚ může licenci odebrat za podmínek přesně definovaných v Energetickém zákoně – buď a) její držitel nezahájil výkon licencované činnosti v termínu stanoveném v rozhodnutí o udělení licence, nebo nevykonává licencovanou činnost po dobu delší než 24 měsíců, nebo b) ohledně majetku držitele licence bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo držitel licence vstoupil do likvidace, nebo c) její držitel nezaplatil příspěvek do Energetického regulačního fondu, anebo d) držitel licence řádně neuhradil ani po upozornění regulovanou cenu služby distribuční soustavy, regulovanou cenu služby přenosové soustavy nebo regulovanou cenu služby přepravy plynu příslušnému provozovateli distribuční soustavy, provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy.

Podle našeho šetření na majetek LDS Liberty Ostrava nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ani nevstoupil do likvidace, nemá dluh ani u operátora trhu ani nedluží nadřazené distribuční společnosti, a údajně nedluží ani příspěvek do energetického regulačního fondu. Z jakého titulu tedy ERÚ zahájil řízení mi není jasné a je otázkou, zda zahájení řízení o odebrání licence stojí na zákonných základech. Ačkoli se ERÚ zaštiťuje svou obavou z kolapsu dodávek, a tedy dobrým úmyslem, je třeba také uvést, že uložení povinnosti nad rámec licence jinému distributorovi může také znamenat, že dojde k úpravě regulovaných cen – tedy ke zdražení ceny za distribuci pro firmy, jimž by pověřená firma nově distribuovala energii.

Popravdě nevím, co si mám myslet o tom, že ERÚ z obavy ohledně možného kolapsu distribuce zahájil řízení s lokální distribuční společností, a o své obavě z možného kolapsu distribuce v areálu Liberty Ostrava aktivně informuje media. Asi aby se pochválil. Nebo aby se pojistil před případnými stížnostmi, a kritikou že nekoná.

Co si ale myslet o tom, že Energetický regulační úřad, u kterého jsme zvyklí na liknavý nebo spíš žádný postup (proaktivně pštrosí přístup) najednou jedná proaktivně a zvažuje předání distribuce v areálu konkrétní společnosti, která už vyjádřila svoji připravenost a nejspíš byla také tím, kdo ERÚ k činnosti vyzval? Jak ERÚ k výběru této společnosti vůbec dospěl?

Vzhledem k provázanosti Creditas s CE Industries miliardáře Jaroslava Strnada, který již deklaroval zájem o koupi nebo bezplatné převzetí Liberty Ostrava, se obávám, že jde o krok promyšlený a směřující k převzetí areálu do svých rukou za souhlasného stanoviska a asistence státního úřadu o jehož vazbách a vztazích média pravidelně informují.

ERÚ se obává, a proto situaci ještě více vyostřuje. Jakékoli oznámení do medií zhoršuje situaci a ERÚ případným odebráním licence na distribuci situaci v Liberty Ostrava nezlepšuje, ale naopak ji vědomě zhoršuje a svým jednáním napomáhá likvidaci pracovních pozic na Ostravsku a vrhá do nejistoty fungující firmy v areálu Liberty Ostrava. My budeme celou kauzu i nadále sledovat a přineseme informace o dalším vývoji.

Zdroj:  autor redakce


Tagy