EU version

Ekonomická analýza: Situace Liberty není růžová. Podepsaly se na ní půjčky i zastavení výroby!

Ekonomická analýza: Situace Liberty není růžová. Podepsaly se na ní půjčky i zastavení výroby!
foto: Public Domain /Liberty Ostrava
25 / 03 / 2024

Téma ostravské huti Liberta Ostrava silně rezonuje ve společnosti. Nyní jsme se zaměřili na ekonomické ukazatele společnosti. Zajímá vás například v jaké výši se pohybují náklady na zaměstnance? Dočtete se v článku.

Ke dni 31.1.2024 tato společnost vykazovala aktiva ve výši přesahující 30 miliard korun, přičemž účetní hodnota stálých aktiv činila částku přesahující 10 miliard korun. Hodnota vlastního kapitálu činila pak činila téměř 14 miliard korun. Kromě vlastního Liberty pak tato společnost má i podíly v 13 dalších společnostech s celkovou čistou hodnotou podílů v přibližné výši 678 milionů korun.

Část těchto aktiv je dále tvořena pohledávkami, přičemž dlouhodobé i krátkodobé pohledávky jsou tvořeny zejména pohledávkami za ovládanou osobou nebo ovládající osobou.

Z restrukturalizačního plánu, který Liberty předložila Krajskému soudu v Ostravě 10.3.2024, se přitom podává, že tyto pohledávky dosahují cca 16 miliardám korun. Pohledávky z titulu půjček společnostem z holdingu Sanjeeva Gupty přitom z toho činí 8,2 miliard korun, kdy jen úroky z těchto půjček v účetnictví Liberty nyní činí téměř jednu miliardu korun.

Je zajímavé, že nikde v návrhu restrukturalizačního plánu není o těchto půjčkách hovořeno, není nikterak předjímána například zrychlená úhrada těchto půjček anebo dřívější splacení. V současné době ale věřitelům kromě obecných informací, komu byly půjčky poskytnuty a v jaké výši, nejsou známy jakékoliv doplňující informace o tom, kdy například měly být půjčky uhrazeny, jak jsou nastaveny splátky apod. Už jen z běžného porovnání výše těchto půjček, které dvojnásobně přesahují dluhy Liberty za jejich věřiteli, musí být průměrně inteligentnímu člověku jasné, že kdyby nebylo těchto půjček, Liberty by nebyla v současných problémech, a to i přes složitou situaci na trhu s ocelí v posledních dvou letech.

Majetek, který není evidovaný v rozvaze, kterou Liberty poskytlo restrukturalizačnímu soudu jsou zejména stroje a zařízeními, které Liberty užívá na základě leasingových a nájemních smluv. Jde převážně o lokomotivy, které si Liberty za téměř 1,5 miliardy pořídilo formou operativního leasingu. Celková výše tohoto majetku dosahuje 1,9 miliardy korun.

Další zajímavou informací z restrukturalizačního plánu, který máme k dispozici je to, že Liberty provedlo konzultace s externími odborníky ve vztahu k oceněné současné tržní hodnoty svého majetku, který by ke dni 31.1.2024 měla činit 19,4 miliardy korun.

Společnost Liberty ke dni 29.2.2024 výsledku hospodaření běžného účetního období minus 3,25 miliardy korun, k 31.1.2024 to bylo „jen“ minus 2,2 miliardy. To je propad 1 miliarda měsíčně. Na jiném místě restrukturalizačního plánu je přitom uvedeno, že fixní náklady Liberty nyní dosahují cca 17 600 000 EUR měsíčně, což je cca 413,5 milionů korun. Tyto finance, které jdou mimo jiné i na 5191 zaměstnanců Liberty, tedy přesahují meziměsíční propad výsledku hospodaření, ale nepodařilo se nám nikterak rozklíčovat, kam šlo těch dalších 600 milionů korun.

Podle Liberty ze sestavené mezitímní účetní závěrky vyplývá, že „v mezidobí jednoho měsíce nedošlo k významným změnám, s výjimkou snížení hodnoty krátkodobých pohledávek v důsledku vytvoření opravných položek za společností TAMEH či prohloubení ztráty v souvislosti s výsledkem hospodaření běžného účetního období.“

Podle Liberty nadále trvají podmínky pro ochranné moratorium, kdy není splněna podmínka neexistence platební neschopnosti, když tzv. mezera krytí klesla na pouhých 6,7 % (zákon vyžaduje minimálně 10 %).

Podíváme-li se na opačnou stranu spektra, tedy na dluhy Liberty, tak ty mají dle restrukturalizačního plánu dosahovat částky ve výši 16,4 miliardy korun, a to včetně případných sporných závazků. Dlouhodobé závazky Podnikatele jsou tvořeny zejména závazky za ovládanou osobou nebo ovládající osobou a dlouhodobými úvěry od třetích osob. V restrukturalizačních podkladech se dále podává, že „z této částky představují cca 3,9 mld. Kč dlouhodobé závazky; tyto závazky s ohledem na svou dobu splatnosti restrukturalizační proces neohrožují, nemluvě o tom, že naprostá většina z nich je vnitroskupinové povahy. Ze zbývajících 12,5 mld. Kč je cca 2,3 mld. Kč vnitroskupinové povahy, 1,8 mld. Kč je tvořeno dohadnými položkami, 1,2 mld. Kč je závazek vůči EGAP, který je splácen podle splátkového kalendáře, se kterým je v plánu cash-flow počítáno.

Přibližně 0,25 mld. Kč představují náklady na zaměstnance, které jsou hrazeny pravidelně každý měsíc. Ve zbývajících cca 6,8 mld. Kč je 0,4 mld. Kč sporného závazku vůči ČEZ Distribuce, cca 2 mld. Kč představují údajné závazky vůči společnosti TAMEH. Zbývá cca 4,5 mld. Kč. Z toho cca 2,3 mld. Kč je řešeno předloženým plánem (jedná se o dotčené závazky), zbývající část je představována průběžně splácenými postmoratorními závazky, popřípadě závazky spornými.“

Jak je vidět, situace Liberty není právě růžová a je značně ovlivněna jednak půjčkami v rámci holdingu, ale poslední dobou i zastavením výroby. Byla-li v prosinci zastavena výroba, jenom na fixních nákladech bylo za první 3 měsíce vyplaceno už téměř 1,5 miliardy korun. Zastavení Liberty je tak ta nejhorší varianta, jaká může nastat. Pokud by mělo dojít k tomu, že se bude čekat na stavbu nového energetického centra, které zajistí dodávky elektřiny pro výrobu Liberty, pak se kromě počátečních investičních nákladech ve výši 40 milionů EUR (cca 950 milionů korun) bavíme o tom, že každý měsíc, než bude toho centrum postaveno, Liberty bude ve ztrátě minimálně půl miliardy. Pokud by centrum mělo stát za rok, bavíme se o 5 miliardách.

Zdroj: Liberty Ostrava, Redakce RT

Tagy