EU version

Budoucnost financování železniční dopravy: Klíčové poznatky z akce Rail Forum Europe v Evropském parlamentu

Budoucnost financování železniční dopravy: Klíčové poznatky z akce Rail Forum Europe v Evropském parlamentu
foto: Pixabay/Budoucnost financování železniční dopravy: Klíčové poznatky z akce Rail Forum Europe v Evropském parlamentu
02 / 10 / 2023

Na konci září uspořádalo Rail Forum Europe s podporou UNIFE v Evropském parlamentu v Bruselu informační snídani, aby zhodnotilo probíhající revizi víceletého finančního rámce EU (VFR) a naplánovalo budoucnost tak, aby bylo zajištěno řádné financování železnice ze strany EU. Akci laskavě hostil předseda Rail Forum Europe, poslanec Evropského parlamentu Andrej Novakov, a počítala s hlavními řečníky na vysoké úrovni z Evropského parlamentu, Evropské komise a železničního průmyslu.

Během diskuse se řečníci zamýšleli nad významem probíhajících jednání o revizi nařízení o TEN-T, která má být dokončena do konce roku 2023. Začlenění ambiciózních požadavků na infrastrukturu a zajištění jejího zavedení ve stanovených lhůtách – včetně ERTMS - je nezbytné pro to, aby evropská železniční síť byla odolná a vhodná pro budoucnost. Posílení mechanismů jejího řízení navíc zajistí účinné a včasné čerpání finančních prostředků EU.

Řečníci dále diskutovali o četných možnostech financování železnic v rámci současného rozpočtového cyklu a o výzvách s nimi spojených, zejména o Nástroji pro propojení Evropy, strukturálních fondech, nástroji pro obnovu a odolnost a programu Horizont Evropa. V souvislosti s revizí víceletého finančního rámce EU je nástroj pro Ukrajinu vynikající příležitostí, jak podpořit rekonstrukci železniční infrastruktury v zemi a napojit ji na evropskou síť.

Rail Forum Europe mělo tu čest počítat s účastí koordinátora ERTMS Matthiase Rueteho, zástupců Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) a široké škály zúčastněných stran v železničním sektoru během diskusí.

Dominique Riquet, poslanec Evropského parlamentu, uvedl: "Na konferenci se zúčastnili zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu: Riquet, předseda Komise, řekl: "Stárnoucí síť, nutnost ekologické transformace v dopravě a dokončení transevropské sítě jsou důvody pro ambiciózní financování železničního sektoru. Evropa proto musí pokračovat a zintenzivnit svou podporu v rámci vhodných finančních a finančních nástrojů, zejména prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy. To je smyslem ambicí Evropského parlamentu pro železnice, zejména v souvislosti s revizí TEN-T."

Herald Ruijters, ředitel pro investice, inovace a udržitelnou dopravu (DG MOVE), Evropská komise, řekl: "Ambiciózní nařízení o TEN-T umožní přímo přispět k dekarbonizaci dopravy v Evropě, čímž se Evropa stane odolnější a konkurenceschopnější. Povede ke zpřesnění harmonogramu realizace TEN-T, a podpoří tak potřebu budoucího financování a financování."

Philippe Citroën, generální ředitel UNIFE, uvedl: "Generální ředitel UNIFE řekl, že: "Vzhledem k četným programům financování EU, které jsou pro železnice k dispozici v rámci víceletého finančního rámce EU a programu NextGenerationEU, musí všechny zúčastněné strany zajistit koordinované provádění účinným a včasným způsobem, aby bylo možné splnit Green Deal. Nástroj pro Ukrajinu navržený v souvislosti s revizí víceletého finančního rámce EU by měl upřednostnit železniční investice zaměřené na integraci evropských a ukrajinských železničních sítí. Při plánování do budoucna bude nezbytné počítat se silným nástupcem Nástroje pro propojení Evropy, aby bylo možné splnit požadavky na infrastrukturu a termíny navržené v ambiciózní revizi TEN-T, včetně zavádění ERTMS, a budoucí investice do DAC a FRMCS."

Zdroj: UNIFE, RFE

Tagy